[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 127-133
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yüksek Fruktoz Diyeti ile Metabolik Sendrom Oluşturulan Ratların Testis Dokusunda Ghrelin Dağılımına Oleuropeinin Etkisi
Gonca OZAN1, Nalan KAYA2, Osman Fatih YILMAZ2, Elif ERDEM3, Enver OZAN2
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji - Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Artuklu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Mardin, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Metabolik sendrom, oleuropein, ghrelin, testis

Bu çalışmada yüksek fruktoz diyeti ile deneysel olarak oluşturulan metabolik sendrom modelinin rat testis dokusuna etkileri ve ratların testis dokusundaki ghrelin ekspresyonunda oleuropein uygulanmasının meydana getireceği değişimlerin, biyokimyasal ve immünohistokimyasal yöntemlerle belirlenmesi amaçlandı.

Sekiz haftalık 32 adet erkek Sprague–Dawley cinsi rat rastgele Kontrol, Metabolik sendrom, Oleuropein, Metabolik sendrom+Oleuropein olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Metabolik sendrom oluşturmak amacıyla %20 fruktoz içeren içme suyu kullanıldı ve Oleuropein 10 mg/kg/gün oral olarak uygulandı. 60 günlük deney sonunda ratlar dekapite edilerek kan ve testis doku örnekleri alındı. Serum glukoz, insülin ve trigliserid düzeyleri ölçüldü. Testis dokularında streptavidin-biyotin-peroksidaz yöntemi ile ghrelin immünreaktivitesi belirlendi. Ayrıca, testis dokularında malondialdehit (MDA) düzeyleri ve katalaz aktivitesi spektrofotometrik yöntemlerle ölçüldü.

Fruktoz uygulamasının; serum trigliserid, insülin düzeyleri ve insülin direncinde anlamlı bir artış yaptığı saptandı. Yüksek fruktoz diyeti ile deneysel olarak metabolik sendrom oluşturulan ratların testis dokusunda ghrelin ekspresyonunun azaldığı, oleuropein uygulanmasının ise testis dokusunda azalmış ghrelin ekspresyonunu arttırdığı belirlendi. Metabolik sendrom grubunda testis dokusu MDA düzeylerinin arttığı ve katalaz aktivitesinin azaldığı belirlendi. Diğer taraftan metabolik sendrom+oleuropein grubunda, metabolik sendrom grubuna göre testis dokusunda MDA düzeylerinin azaldığı, katalaz aktivitesinin ise arttığı tespit edildi.

Yüksek fruktoz diyeti ile oluşturulan metabolik sendrom modelinde, testis dokusunda oksidatif stresin arttığı saptandı. Metabolik sendromda bu doz ve sürede oleuropein uygulamasının, aşırı fruktoz tüketiminin neden olduğu olumsuz etkilere karşı testis dokusunda koruma sağladığı ve antioksidan bir rol oynadığı belirlendi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]