[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 2, Sayfa(lar) 075-079
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tavşanlarda Postoperatif İntraabdominal Adezyonların Önlenmesinde Hyaluronik asit/Karboksimetilselüloz Bariyerlerin Etkinliği
Mustafa KÖM
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: İntraabdominal adezyon, hyalüronik asit/karboksimetilselüloz, tavşan

İntraabdominal adezyonlar; abdominopelvik cerrahide karşılaşılan yaygın komplikasyonlardan biridir. Bu çalışmanın amacı; tavşanlarda postoperatif intraabdominal adezyonların önlenmesinde hyaluronik asit/karboksimetilselüloz (HA/KMS) bariyerlerin etkinliğinin ortaya konulmasıdır. Çalışmada 14 adet Yeni Zelanda tavşanı kullanıldı. Median laparatomiden sonra sekumda 2x2 cm2''lik alanda serozal abrazyon oluşturuldu. Tavşanlar kontrol ve deney gruplarına ayrıldı. Kontrol grubundaki olgulara herhangi bir tedavi uygulanmadı. Deney grubundaki travmatize edilen bölgeye 3x3 cm2'lik HA/KMS bariyeri örtüldü. Postoperatif 14. günde ötenazi uygulandı. Makroskopik değerlendirmeler sonucunda; deney grubundaki olguların adezyon dereceleri kontrol grubuna oranla istatistiksel olarak anlamlı derecede az bulundu (P<0.05). Histopatolojik olarak; deney grubundaki olguların fibrozis ve inflamasyon oranları kontrol grubuyla karşılaştırıldığında düşüktü (P<0.05). Sonuç olarak; tavşanlarda postoperatif intraabdominal adezyonların önlenmesinde HA/KMS bariyerleri önemli derecede etkili olduğu saptandı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]