[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 2, Sayfa(lar) 063-068
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri ve Anjiyotensin Reseptör Blokörlerinin İMA ve Safen Ven Dokularında NO Düzeylerine Etkileri
Fevzi Sarper TÜRKER1, Levent GÖKGÖZ2, Ayşe BİLGİHAN3, Ayşe DOĞAN4
1Elazığ Medical Park Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi, Elazığ, TÜRKİYE
2Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, TÜRKİYE
3Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara, TÜRKİYE
4Bitlis Eren Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Bitlis, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri, anjiyotensin reseptör blokörleri, ateroskleroz, koroner arter, nitrik oksit

Amaç: Bu çalışma ile operasyon kararı alınmış koroner arter hastalarında preoperatif olarak kullanılan anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörlerinin ve anjiyotensin reseptör blokör (ARB) grubu ilaçların koroner arter grefti olarak kullanılan safen ven ve internal mammarian arter (İMA) dokularındaki nitrik oksit (NO) düzeylerine etkilerini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada hastalar; 1- ADE inhibitörü olarak ramipril kullanılan grup, 2- ARB olarak valsartan kullanılan grup, 3- Kontrol grubu olmak üzere üç gruba ayrıldı. İlaçlar hastalara preoperatif olarak en az sekiz gün olacak şekilde başlandı. Biyokimyasal olarak preoperatif alınan kan, postoperatif alınan safen ven ve İMA doku örneklerinde NO, nitrit ve nitrat düzeyleri ölçüldü.

Bulgular: Ramipril'in hem İMA dokusunda hem de kanda NO düzeyini kontrol grubuna göre ve valsartan'ın da safen ven dokusunda NO düzeyini hem kontrol hem de ramipril grubuna göre anlamlı olarak yükselttiği tespit edilmiştir.

Sonuç: Cerrahi tedavi yapılan koroner arter hastalarına tolere ettiği ölçüde ADE inhibitörleri ve ARB'lerden birinin uygulanması ile safen ven ve İMA greft dokularında tespit ettiğimiz NO düzeylerindeki anlamlı artışın, koroner arter greftlerinin yeterli açık kalma süresini ve akımını sağlayarak hastanın yaşam süresi ve kalitesini olumlu etkileyeceği düşünülmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]