[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 1, Sayfa(lar) 011-019
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İnfeksiyöz Trakeabronşitisli Köpeklerde Transtrakeal Yıkama Yöntemi ile Etiyolojik Ajanların Belirlenmesi, Prognostik Kriterler ve Sağaltım Seçenekleri
Akın KOÇHAN1, Hasan İÇEN1, Yeşilmen Alp SİMTEN2
1Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır, TÜRKİYE
2Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Köpek, infeksiyöz trakeabronşitis, transtrakeal yıkama, etiyolojik ajan

Bu araştırmada köpeklerde infeksiyöz trakeabronşitisin (İTB) etiyolojisinde rol oynayan ajanların belirlenmesi ve sağaltım prensiplerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmanın materyalini Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevinde bulunan veya getirilen ve klinik olarak öksürük, çift taraflı nasal akıntılar, çift taraflı gözyaşı, iştahsızlık, halsizlik gibi semptomları gösteren 40 hasta ve 10 sağlıklı köpek seçildi.

Hematolojik incelemede lenfosit, monosit parametrelerindeki artış ve MCV değerinde düşüşün, biyokimyasal incelemede ise Blood üre nitrojen, kreatinin, demir konsantrasyonlarındaki düşüşün ve fosfor konsantrasyonundaki artışın istatistiksel olarak önemli olduğu (P<0.05) görüldü. Mikrobiyolojik analizlerde İTB’nin etiyolojisinde; Bordetella bronchiseptica, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeroginosa, Pseudomonas luteola, Pasteurella pneumotropica, Raoultella ornithinolytica, Raoultella planticola, Pantoa aglemerans, Seriata plymutica, Sphingomonas paucimobilis, Streptococcus canis, Streptococcus zooepidemicus, Staphylococcus intermedius ve Staphylococcus aureus bakterileri ve Canine parainfluenza ile Canine distamper virusu’da tespit edildi.

Antibiyogram sonuçları ve klinik bulgular göz önüne alınarak yapılan sağaltımda trimetoprim/sulfadoksin uygulanan 11 hastanın 11 (%100)’nin, amoksisilin/klavulanik asit grubunda ise 17 hastadan 13 (%77)’nün, enrofloksasin yapılan 9 hastadan 6 (%67)’sının, gentamisinin uygulanan hastalardan ise 3 taneden 2 (%67)’sinin sağaltıma cevap verdiği görüldü.

Sonuç olarak; Diyarbakırda İTB’nin yaygın olduğu, etiyolosinde B. brochioseptica, S. canis, K. pneumonia ve P. aeroginosa, CPIV ile CDV gibi bakteriyel ve viral ajanların rol aldıkları, sağaltımında trimetorim/sulfodoksin ve amoksisillin/klavulanik asitin etkili antibakteriyel ajanlar oldukları saptandı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]