[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2018, Cilt 32, Sayı 1, Sayfa(lar) 035-037
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sığırlarda Abomazum Deplasmanlarının Zeolit ile Medikal Tedavisi
Gürbüz AKSOY1, Halil Selçuk BİRİCİK2
1Harran University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal Medicine, Şanlıurfa, TURKEY
2Afyon Kocatepe University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Laboratory Animals, Afyonkarahisar, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Sığır, abomazum deplasmanı, zeolit

Sığırlarda Abomazum deplasmanlarının insidansı, yoğun beslenmeye bağlı olarak artmaktadır. Bu çalışmada, klinik muayene ile sağ (dört inek) ve sol (iki inek) abomazum deplasmanı tanısı konulan altı süt ineğinde zeolit minerali oral yolla (iki gün; günde bir kere, 1.5 g/kg canlı ağırlık) uygulandı. Oral zeolit verilmesini takiben, sağ deplasmanlı iki vakada hipokloremi, bir vakada hipokalemi ve üç vakada hematokrit artışı tespit edilirken, sağ ve sol deplasmanlı vakalarda rumen hareketleri, karın duvarında asimetri, ping sesleri ve iştah gibi klinik bulgular, bir sağ deplasman vakası hariç normale döndü. Sonuçta oral zeolit kullanımı, sağ ve sol taraflı abomasum deplasmanlı beş inekte başarılı olurken, abomazum duvarındaki yapışmadan dolayı bir sağ deplasman vakasında etkisiz bulunmuştur. Bu yeni medikal tedavi yöntemi ülkemizde hem akademik camiada hem de pratisyen Veteriner hekimler arasında gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]