[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2018, Cilt 32, Sayı 1, Sayfa(lar) 021-025
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tekrarlayan Derin Ven Trombozunda Ortalama Trombosit Hacmi ve Trombosit Dağılım Genişliği
İlker AKAR
Gaziosmanpaşa University, Faculty of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery, Tokat, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Tekrarlayan derin ven trombozu, ortalama trombosit hacmi, trombosit dağılım genişliği

Amaç: Sebebi belli olmayan tekrarlayan derin ven trombozu (DVT) hastalarında ortalama trombosit hacmi (MPV) ve trombosit dağılım genişliğinin (PDW) rolü değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2011-Eylül 2017 arası tekrarlayan alt ekstremite derin ven trombozu olan hastalar retrospektif olarak incelendi. Bunlar hasta grubu (Grup 1, n:30) olarak değerlendirildi. Bu hastaların ilk defa derin ven trombozu geçirdikleri dönemdeki MPV ve PDW değerleri, tekrarladığı dönemdeki MPV ve PDW değerleri ile Kontrol grubu (Grup 2, n:30) olarak kabul edilen komplike olmamış alt ekstremite variköz ven nedeniyle kliniğimize başvuran hastaların MPV ve PDW değerleri ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Trombosit hacmi değerlerinde; hasta grubundaki akut dönemdeki veriler ile kontrol grubu karşılaştırıldığında, hasta grubu lehine anlamlı bir artışın olduğu tespit edildi (P=0.002). Yine tekrarlayan dönemdeki MPV değerlerinde de kontrol grubuna göre anlamlı artışın olduğu görüldü (P<0.001). Akut DVT dönemi ile tekrarlayan DVT dönemindeki değerler karşılaştırıldığında; tekrarlayan dönemdeki verilerde anlamlı bir yükseklik olduğu tespit edildi (P<0.001). Trombosit Dağılım Genişliği değerlerinde; hasta grubu ile kontrol grubu karşılaştırıldığında hem akut dönemdeki hem de tekrarlayan dönemdeki değerlerin kontrol grubuna göre yüksek olduğu ve bunun istatistiki olarak anlamlı olduğu görüldü (P<0.001).

Sonuç: Sebebi bilinmeyen akut ve tekrarlayan derin ven trombozunda; trombosit aktivasyonu esnasında yükselen MPV ve PDW değerlerindeki yükseklik rol oynamaktadır. PDW, trombosit aktivasyonunda MPV’ye göre, daha spesifik bir belirteçtir. MPV ve PDW’nin birlikte değerlendirilmesi venöz tromboza yatkınlık açısından daha etkin bir fikir sunabileceği kanaatindeyiz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]