[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 181-185
[ English ] [ PDF ]
KAYSERİ YÖRESİNDE TEK TIRNAKLILARDA (AT, EŞEK VE KATIR) TOXOPLASMA GONDİİ (NİCOLLE VE MANCEAUX, 1908) VE LİSTERİA MONOCYTOGENES’İN SEROPREVALANSI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
Abdullah İNCİ1, Cahit BABÜR2,Nejat AYDIN3,Yücel ÇAM1
1 Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Kayseri / TÜRKİYE
2 Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Ankara / TÜRKİYE
3 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Ankara / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, Sabin-Feldman boya testi, Listeria monocytogenes, Oosebold absorbsiyon testi, tek tırnaklı.

Bu çalışma, Kayseri yöresinde T.gondii ve L.monocytogenes’in seroprevalansını araştırmak amacıyla 67’si at, 20’si katır, 33’ü eşek, toplam 120 tek tırnaklı üzerinde yapılmıştır. Bu amaçla Şubat-Nisan 2001 arasında hayvanlardan 10’ar ml kan alınmış ve serumları elde edilmiştir. Elde edilen serumlar, T.gondii seropozitifliği için Sabin-Feldman boya testiyle, L.monocytogenes seropozitifliği bakımından Oosebold absorbsiyon testiyle incelenmişlerdir.

Sabin-Feldman boya testi sonucunda 67 atın 7’si (%10.44), 20 katırın 2’si (%10.00) ve 33 eşeğin 14’ü (%42.42), toplam 120 tek tırnaklının 23’ü (%19,16) T.gondii seropozitif bulunmuştur. Seropozitif 23 hayvanın 15’inde (%65.21) 1/16’da, 4’ünde (%17.39) 1/32 ve 4’ünde (%17.39) ise 1/64 sulandırmada T.gondii antikoru saptanmıştır. Diğer taraftan Oosebold absorbsiyon testi sonucu 67 atın 27’sinde (%40,29), 20 katırın 3’ünde (%15.00), 33 eşeğin 10’unda (%30.30) ve toplam 120 tek tırnaklının 40’ında (%33.33) L.monocytogenes’e karşı antikor saptanmıştır. Bunların 15’inde (%37.50) 1/50, 17’sinde (%42.50) 1/100, 5’inde (%12.50) 1/200 ve 3’ünde (%7.50) 1/400 sulandırmada L.monocytogenes antikoru tespit edilmiştir. Öte yandan 67 atın 2’si (%2.98), 33 eşeğin 4’ü (%12.12) ve toplam 120 tek tırnaklının 6’sı (%5.00) hem T.gondii hem de L.monocytogenes seropozitif bulunmuştur.

Bu çalışmayla Türkiye’de ilk defa katırlarda T.gondii seropozitifliği ve tek tırnaklılarda L.monocytogenes seroprevalansı saptanmıştır.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]