[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2018, Cilt 32, Sayı 3, Sayfa(lar) 169-172
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kars Yöresindeki Koyun ve Keçilerde Toxoplasma gondii Seroprevalansının Araştırılması
Kadir BOZUKLUHAN1, Gürbüz GÖKÇE2, Erdoğan UZLU2, Neriman MOR3, Ekin Emre ERKILIÇ2, Şemistan KIZILTEPE2
1Kafkas Üniversitesi, Kars Meslek Yüksekokulu, Kars, TÜRKİYE
2Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kars, TÜRKİYE
3Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kars, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Koyun, keçi, Toxoplasma gondii, seroprevalans

Toksoplazmosis hücre içi zorunlu bir protozoon tarafından oluşturulan zoonoz bir hastalıktır. Küçük ruminantlarda (üretim kaybı, tedavi gideri kontrol harcamaları vb) ve insanlarda (tanı, tedavi, iş gücü vb) önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu nedenle çalışmamızdaki amacımız Kars yöresindeki koyun ve keçilerde Toxoplasma (T.) gondii seroprevalansını araştırmaktır. Çalışmanın hayvan materyalini Kars ve çevre ilçelerinden temin edilecek toplam 380 adet koyun ve keçi (230 koyun ve 150 keçi) oluşturdu. Hayvanların V. jugularis’lerinden kan örneği alınarak serumları çıkarıldı. Serum örneklerinde ELISA yöntemiyle anti–T. gondii antikorlarının varlığı araştırıldı. İncelenen 380 hayvanın, 48 tanesi (25 koyun ve 23 keçi) seropozitif iken 332 tanesi ise (205 koyun ve 127 keçi) seronegatif olarak saptandı. İşletme bazında bakıldığında ise merkezdeki 8 işletmenin 3 tanesi ve ilçelerdeki (Arpaçay, Kağızman, Selim ve Susuz) 47 işletmenin 10 tanesi seropozitif olarak saptandı. Sonuç olarak ELISA tekniği kullanılarak sunulan bu çalışmada, T. gondii enfeksiyonunun mevcut durumu hakkında yararlı bilgiler sağlayarak halk sağlığı açısından gerekli tedbirlerin alınması ve hastalık kontrol uygulamalarına katkıda bulunacağı düşünüldü.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]