[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2018, Cilt 32, Sayı 3, Sayfa(lar) 197-201
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bakır Sülfat Toksisitesi Oluşturulan Ratlarda Krisin ve Fluniksin Meglumin’in Kan Parametreleri Üzerine Etkileri
Hakan GÜLLÜOĞLU1, Pınar TATLI SEVEN2, İsmail SEVEN3, Burcu GÜL BAYKALIR4
1Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hakkari, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Sivrice Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE
4Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Bakır toksisitesi, fluniksin meglumin, kan parametreleri, krisin, rat

Bu araştırma, aşırı bakıra maruz bırakılmış ratlarda krisin ve fluniksin meglumin’in, bazı kan parametreleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırmada bireysel olarak barındırılan 36 adet erkek Sprague-Dawley rat; Kontrol, Bakır Sülfat (Cu, 500 ppm canlı ağırlık (BW)/gün, gavaj), Fluniksin Meglumin (FM; 2,2 ppm BW/gün, periton içi (ip)), Krisin (Krisin, 50 ppm BW/gün, gavaj), Bakır Sülfat+Fluniksin Meglumin (Cu+FM; 500 ppm BW/gün bakır sülfat, gavaj ve 2,2 ppm BW/gün fluniksin meglumin, ip) ve Bakır Sülfat+Krisin (Cu+Krisin 500 ppm BW/gün bakır sülfat, gavaj ve 50 ppm BW/gün krisin, gavaj) olarak rastgele altı gruba ayrıldı. Kontrol, FM, Krisin, Cu+FM ve Cu+Krisin gruplarında serum glikoz (P<0.05), kortizol düzeyleri (P<0.01) ile alanin aminotransferaz (ALT; P<0.01) aktiviteleri, Cu grubundan önemli derecede düşük bulundu. Ayrıca, Cu+Krisin grubunda serum aspartat aminotransaminaz (AST) aktivitesi, Cu grubundan önemli derecede düşük bulundu (P<0.05). Yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL), düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL), çok düşük yoğunluklu lipoprotein (VLDL), total kolesterol, trigliserit, total protein, albümin, kreatinin, globulin ve kan üre azotu (BUN) düzeylerinde anlamlı farklılıklar gözlenmedi. Bu çalışma fluniksin meglumin ve krisin’in, Cu uygulanan sıçanların bazı önemli kan parametrelerinde iyileşme sağladığını göstermiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]