[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2020, Cilt 34, Sayı 2, Sayfa(lar) 097-102
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Elazığ’da Yetişkin Kanser Hastalarındaki Bağırsak Protozoan Parazitlerinin Prevalansı: Kesitsel Bir Çalışma
Mustafa KAPLAN1, Neslihan KELEŞTEMUR2, Sefa MÜLAYİM1, Asude AKSOY3
1Fırat University, Faculty of Medicine, Department of Medical Parasitology, Elazığ, TURKEY
2Fırat University, Vocational School of Health Services, Department of Medical Services and Techniques, Elazığ, TURKEY
3Fırat University, Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Elazığ, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, immünkompromize hastalar, kanser, prevalans

Amaç: Kanser hastalarında, hastalığın kendisinden veya kullanılan terapötik ajanlardan kaynaklanan immünsüpresyon, intestinal paraziter enfeksiyon riskini arttırır. Bu çalışmada, parazit türlerinin belirlenmesi, insidansı ve risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde takip ve tedavi edilen 18 yaş ve üzeri onkoloji hastalarında yapıldı. Hastalardan en az bir kez olmak üzere farklı günlerde 3 kez gaita alındı. Daha sonra, formol-eter konsantrasyon yöntemi uygulanarak hazırlanan preparatlar, özel boyama yöntemleri ile incelenmiştir.

Bulgular: 111 onkoloji hastasının 43'ünde (%38.7) bir veya daha fazla parazit mevcuttu. Hastaların 33'ünde (%29.7) bir parazit türü saptanırken, 7'sinde (%6.3) iki tür, 1'inde (%0.9) üç tür parazit vardı. 34 (%30.6) olguda saptanan Blastocystis sp. en sık görülen paraziter türdü. Dışkı örneklerinin 32’sinde (%28.8) sadece kommensal parazitler, 11’inde (%9.9) kommensal ve patojenik parazitler tespit edildi. Paraziter enfeksiyonların demografik özelliklerine, hastalık öyküsüne, kişisel hijyen alışkanlıklarına, klinik durumuna ve hastaların şikayetlerine göre dağılımında anlamlı bir fark bulunamadı.

Sonuç: Çalışma grubumuzdaki intestinal protozoaların prevalansı, bölgemizdeki normal popülasyonda tespit edilen prevalanstan daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu alan ile ilgili klinisyenlerin hasta takibi ve tedavisi için yeni yaklaşımlar yaratmasına yardımcı olabilecek daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu düşünüyoruz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]