[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2020, Cilt 34, Sayı 2, Sayfa(lar) 155-160
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Preoperatif Klopidogrel Kullanımının Acil veya Erken Koroner Bypass Yapılan Hastalarda Postoperatif Kanama Üzerine Etkisi
Sadettin CÖHCEN1, Sadiye Deniz ÖZSOY2, Mehmet Ali YEŞİLTAŞ3, Ayhan UYSAL4, İsmail HABERAL2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi İstanbul, TÜRKİYE
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp ve Damar Cerrahisi İstanbul, TÜRKİYE
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi İstanbul, TÜRKİYE
4Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Klopidogrel, kanama, koroner bypass

Amaç: Koroner arter bypass cerrahisinde tüm gelişmelere rağmen; kanama, önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. İskemik kardiak olayları azalttıkları birçok klinik çalışmayla ispatlanan antiagregan ilaçlar yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu ilaçlardan klopidogrel kullanırken, acil ve erken koroner arter bypass greftleme (KABG) ameliyatına alınan hasta grubu sayısı da artmaktadır. Bu çalışmada; preoperatif klopidogrel kullanımının acil ve erken KABG ameliyatı yapılan hastalarda, postopereatif kanama üzerine etkisini araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada farklı ekipler tarafından 2015–2017 tarihleri arasında ek kardiyak hastalığı olmayan ve ek cerrahi prosedür geçirmeyen, koroner arter hastalığı nedeniyle klopidogrel kullanırken acil ve erken operasyona alınan 66 hasta ile, klopidogrel kullanmayan, elektif şartlarda operasyona alınan 68 hasta, kanama miktarı, kullanılan kan transfüzyonu türü ve miktarı, revizyon sayısına göre karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmamıza alınan 134 hastanın %75.4’ü (n:101) erkek, %24.6’sı (n:33) kadındı. Hastaların %49.3’ü (n:66) klopidogrel kullanıyor, %50.7’si (n:68) klopidogrel kullanmıyordu. klopidogrel kullanan grubun postop drenaj miktarı 410(150-1300) mL iken, diğer grubun postop drenaj miktarı 640(150-2750) mL idi. Klopidogrel kullanmayan grupta, postop drenaj miktarı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur (P<0.001). Kullanılan taze donmuş plazma ve trombosit süspansiyonu miktarları değerlendirildiğinde klopidogrel kullanan grubun anlamlı olarak daha yüksek olduğu gözlenmiştir (P<0.001;<0.001). 134 hastanın %4.6’sında (n:3) revizyon gözlenmiştir. Bu 3 hastadan 1’i klopidogrel kullanıyorken 2’si klopidogrel kullanmayan gruptaydı. Fisherexact testine göre aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi (P:0.616).

Sonuç: Klopidogrel tedavisi altında acil ve erken koroner bypass operasyonları dikkatli kanama kontrolü ve yoğun trombosit kullanımı ile kabul edilebilir sonuçlarla yapılabilmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]