[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2020, Cilt 34, Sayı 3, Sayfa(lar) 165-171
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Alkali Kornea Yanıklarında Amniyotik Sıvının Antioksidan Etkisinin Araştırılması
Cihan GÜNAY1, Aydın SAĞLIYAN1, Seval YILMAZ2, Eren POLAT1, Emre KAYA2, Mehmet Cengiz HAN1, Kemal Kenan KARABULUT1
1University of Fırat, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Surgery, Elazığ, TURKEY
2University of Fırat, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Biochemistry, Elazığ, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Amniyon, yanık, kornea, rat

Çalışmada, amniyotik sıvının korneal alkali yanıkları üzerindeki iyileştirici etkilerini araştırmak için 40 dişi Wistar Albino sıçan kullanıldı.Sıçanlar rastgele ve eşit sayıda sıçandan oluşan 4 gruba ayrıldı. Gruplar aşağıdaki gibi tasarlanmıştır: Kontrol grubu; sıçanlara 20 gün boyunca sığır amniyotik sıvısının uygulandığı “AF” grubu; sıçanların sağ gözünde bir alkali yanığın oluştuğu ve 20 gün boyunca FTS uygulandığı “AB+SF” grubu; ve sıçanların sağ gözünde bir alkali yanığın oluştuğu ve 20 gün boyunca amniyotik sıvı uygulandığı “AB+AF” grubu.Deneyin 20. gününün sonunda ötenazi edilen hayvanların kornea dokusundaki malondialdehit (MDA) ve glutatyon (GSH) düzeyleri ile glutatyon peroksidaz (GSH-Px) aktivitesi tespit edildi. Kornea dokusundaki MDA seviyeleri ve GSH-Px aktivitesi, “AB + SF” grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak arttı. Kornea dokusundaki MDA düzeyleri ‘‘AB + AF’’ ve ‘‘AB + SF’’ grupları arasında karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş tespit edildi ve MDA düzeyleri kontrol grubunda elde edilenlere yaklaştı. Kornea dokusundaki GSH düzeyleri, ‘‘AB + SF’’ grubunda kontrol grubuna göre daha düşüktü ve bu iki grup arasındaki farkın anlamlı olduğu görüldü. Kornea dokusundaki GSH düzeyleri ‘‘AB + AF’’ ve ‘‘AB + SF’’ grupları arasında karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir artış tespit edildi ve değerler kontrol grubuna yaklaştı. Sonuç olarak, oksidatif stres korneal alkali yanıklarda rol oynayabilir ve amniyon sıvısı onu iyileştirmede etkili olabilir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]