[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 3, Sayfa(lar) 172-177
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Van ve Yöresinde Sığır Sütlerinden İzole Edilen Koagulaz Negatif Stafilokokların Bazı Antimikrobiyal Maddelere Karşı Duyarlılığının Belirlenmesi
Özgül GÜLAYDIN1, Kemal GÜRTÜRK2, İsmail Hakkı EKİN2, Berivan KAPLAN3
1Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Siirt, TÜRKİYE
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van, TÜRKİYE
3Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji (Veteriner) Anabilim Dalı, Van, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal direnç, sığır, süt, koagulaz negatif Staphylococcus spp

Bu çalışmada, Van ve yöresinde süt sığırı işletmelerindeki mastitis şüpheli vakalardan alınan süt örneklerinden izole edilen koagulaz negatif Staphylococcus spp. suşlarının bazı antimikrobiyal maddelere karşı duyarlılıkları araştırıldı. İzolatların tür düzeyinde identifikasyonları konvansiyonel bakteriyolojik yöntemlerle, antimikrobiyal duyarlılıkları ise disk difüzyon yöntemiyle belirlendi. Çalışmada en yüksek oranda izole edilen koagulaz negatif stafilokok (KNS) türünün Staphylococcus vitulinus olduğu ve bunu sırasıyla S. epidermidis, S. xylosus ve S. warneri izolatlarının izlediği belirlendi. İzolatlarda en yüksek oranda penisilin (%34.61) ve sefoksitin (%20.19) direnci tespit edilmekle birlikte, izolatların tamamı trimetoprim+ sulfametoksazole duyarlı bulundu. Araştırmada incelenen izolatlarda çoklu antibiyotik direncinin de sınırlı sayıda (%4.81) olduğu görüldü. Sonuç olarak, doğal florada bulunabildiği gibi mastitis vakalarından da sıklıkla izole edilen koagulaz negatif Staphylococcus spp. izolatlarında beta-laktam grubu antibiyotiklere karşı direncin, diğer antibiyotik gruplarına göre daha yüksek olduğu belirlendi. Söz konusu etkenlerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde beta-laktam grubu antibiyotiklerin kullanımına dikkat edilmesi gerektiği kanaatine varıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]