[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 2, Sayfa(lar) 101-107
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sıçanlarda Sisplatin ile Oluşturulan Deneysel Testis Hasarı Modelinde Boldin ve Dekspantenolün Koruyucu Etkilerinin Araştırılması
Zeynep TUNA1, Haki KARA2, Mahmut ŞAHİN2, Hüseyin GÜNGÖR2, Alper Serhat KUMRU2
1Ministry of Agriculture and Forestry, Ankara, TÜRKİYE
2Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Pharmacology and Toxicology, Sivas, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sisplatin, testis, oksidatif stres, boldin, dekspantenol

Bu çalışma, sisplatinin neden olduğu olası testis hasarına karşı dekspantenol ve boldin'in koruyucu etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 48 adet 4-5 aylık erkek Wistar rat (250-270 g) kullanıldı. Her grupta 6 hayvan olacak şekilde 8 grup oluşturuldu. Ratlara sisplatin (7 mg/kg) ile birlikte boldin (20 ve 40 mg/kg) ve dekspantenol (250 ve 500 mg/kg) uygulandı. 14. günün sonunda spermatolojik ve histopatolojik incelemelerle testis dokusu malondialdehit (MDA), süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GSH-Px) ve katalaz (CAT) düzeyleri ölçüldü. Sisplatin grubunda sperm kalitesi ve motilitesinde anlamlı azalma, MDA'da anlamlı artış, SOD, GSH-Px, CAT düzeylerinde de anlamlı azalma gözlendi. MDA seviyeleri diğer gruplarda sisplatin grubuna göre anlamlı derecede azalmıştır. Tedavi gruplarında SOD, GSH-Px ve CAT enzim seviyeleri sisplatin grubuna göre arttı ve kontrol grubu düzeyine yaklaştı. Her iki maddenin yüksek dozlarının sisplatinle kombine uygulaması histopatolojik lezyonları azalttı. Dekspantenol ve boldinin her iki dozunun sisplatinle kombine uygulandığı gruplarda sisplatin grubuna göre anlamlı artışlar tespit edildi. Sonuç olarak, ratlarda sisplatinin indüklediği testis hasarına karşı dekspantenol ve boldin uygulamalarının koruyucu etkisinin olabileceği kanaatine varıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]