[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 2, Sayfa(lar) 116-121
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sıçanlarda 5-Florourasil ile İndüklenen Nefrotoksisitede Kuersetin'in Protektif Etkileri
Güldemet KANSU, Emin ŞENGÜL
Atatürk University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Physiology, Erzurum, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: 5-florourasil, kuersetin, oksidatif stres, nefrotoksisite, sıçan

Bu çalışmada, sıçanlarda 5-florourasil (5-FU) ile indüklenen nefrotoksisitede Kuersetin'in koruyucu etkilerinin belirlenmesi amaçlandı. Çalışmamızda yaklaşık 200-250 g ağırlığında 40 adet erişkin erkek sıçan kullanıldı ve sıçanlar rastgele beş gruba ayrıldı. Ratlara deney protokolüne göre Kuersetin ve 5-FU uygulandı ve deneysel çalışmanın sonunda sıçanlardan anestezi altında intrakardiyak kan örnekleri alındı ve dekapite edildi. Serum örneklerindeki üre, kreatinin ve kan üre nitrojen (BUN) değerleri otoanalizörde analiz edildi. Böbrek dokularındaki malondialdehit (MDA), süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GPx), interlökin-33 (IL-33), aquaporin-1 (AQP-1) ve Nefrin parametreleri ticari ELISA kitleri ile analiz edildi. Ayrıca Crossman tarafından modifiye edilen Mallory'nin üçlü boyaması yapılarak böbrek dokuları histopatolojik değerlendirmeye alındı. Serum üre, kreatinin ve BUN seviyeleri kontrol, Kuersetin100+5-FU ve Kuersetin100 gruplarına kıyasla 5-FU grubunda önemli ölçüde arttı. 5-FU ile indüklenen renal oksidatif strese karşı Kuersetin antioksidan aktiviteye sahipti. Ayrıca 5-FU, renal IL-33 seviyesini artırarak inflamasyonu uyardı ve Kuersetin bu artışları inhibe etti. AQP-1 ve Nephrin seviyeleri deney grupları arasında farklı değildi. Özellikle yüksek doz Kuersetin 5-FU'nun neden olduğu histopatolojik değişiklikleri önledi. Bu çalışma sonucunda, Kuersetin'in sıçanlarda 5-FU kaynaklı nefrotoksisiteyi önemli ölçüde önlediği belirlendi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]