[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 049-053
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Gebelik Toksemisi Olan Keçilerde Vitamin B12 ve Folik Asit Düzeylerinin Araştırılması
Pelin Fatoş POLAT DİNÇER1,Kenan Çağrı TÜMER2
1Dokuz Eylül University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal Medicine, İzmir, TÜRKİYE
2Kastamonu University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal Medicine, Kastamonu, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Gebelik toksemisi, halep keçisi, glukoz, folat, B12Pregnancy toxemia, aleppo goat, glucose, folate, B12

Bu çalışmada gebelik toksemili halep keçilerinde beta hidroksi butirik asit (BHBA), vitamin B12, folat ve glikoz seviyeleri belirlenip hastalık ile ilişkisinin ortaya konulması amaçlandı. Bu amaçla tahmini gebeliğin son 6 haftasında bulunan, 1-4 yaş aralığında toplam 54 Halep keçisi çalışmaya dahil edildi. Tüm keçilerin klinik muayeneleri ve BHBA ölçümleri yapıldı. Keçiler kan β-hidroksibütirat (BHBA) değerlerine göre ketonemik olmayan (<0.8 mmol/L, n= 15), orta derecede hiperketonemik (0.8-1.6 mmol/L, n= 13) ve şiddetli hiperketonemik (>1.6 mmol/L, n= 26) olarak sınıflandırıldı. BHBA değerinde ketonemik olmayan grup ile orta derecede hiperketonemik grup arasında anlamlı fark bulunamazken (P>0.05), ketonemik olmayan grup ile şiddetli hiperketonemik grup arasında anlamlı fark tespit edildi (P<0.001). Vitamin B12 konsantrasyonu üç grup arasındaki fark anlamlı tespit edildi (P<0.005). Folate ve glukoz konsantrasyonu ise 3 grup arasındaki fark anlamlı bulunmadı (P>0.05). Gebelik toksemisi olan keçilerde değişkenler arasındaki korelasyon grafiğinde BHBA konsantrasyonu ile vitamin B12 (r=0.392, P<0.05) ve glikoz (r=0.394, P<0.05) arasında pozitif korelasyon gözlendi. Ayrıca vitamin B12 konsantrasyonu ile folat (r=0.206, P<0.05) ve glikoz (r=0.323, P<0.05) arasında pozitif korelasyon gözlendi. Sonuç olarak, elde edilen bulgular hiperketoneminin serum B12 ve glukoz konsantrasyonları ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Gebelik toksemisi olan keçilerde B12 yüksekliğinin altında yatan mekanizmayı anlamak için ilave çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]