[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 2, Sayfa(lar) 082-086
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sığırlar için İnaktive Edilmiş Lumpy Skin Disease Aşısının Değerlendirilmesi
Hilal ZENGİN1, Zeliha KESKİN ALKAÇ2, Yaser VEZİR1
1 Dollvet Biotechnology Inc., Şanlıurfa, TÜRKİYE
2Fırat Unqrengdiversity, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Pharmacology and Toxicology, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Lumpy skin disease, sığır, aşı, poxdoll, LSD-ndoll

Bu çalışmada pax doll ve ndoll aşılarının Lumpy Skin Disease (LSD) etkinliği araştırıldı.

Şanlıurfa ilinde 6-8 aylık sağlıklı yaklaşık 35 buzağıdan kan örnekleri alındı. Sekiz sero negatif buzağı seçildi ve tüm resmi prosedürler takip edilerek Ankara-Şap enstitüsüne gönderildi. İlk aşamada hayvanlar kontamine olmayan tesiste tutuldu. Hayvanlar 3 gruba ayrıldı: birinci grupta bulunan 3 hayvan Poxdoll ile, ikinci gruptaki 3 hayvan ise LSD-Ndoll ile aşılandı. Üçüncü gruptan 2 hayvan kontrol olarak seçildi ve herhangi bir aşı yapılmadı. Aşılanan hayvanlarda aşılamanın 1, 14 ve 28. günlerinde kan örnekleri alındı. Hayvanlar vücut ısısı, genel durum ve aşılama yerinde herhangi bir lezyon açısından gözlemlendi. İkinci aşama, ilk aşılamadan sonraki 28. günde hayvanların taşındığı yüksek muhafaza tesisinde sağlandı. Her virüs dilüsyonu sol tarafta 4 ve sağ tarafta 4 noktaya uygulandı.

Kontrol ve aşılanmış hayvanlardaki Enfeksiyöz virüs dozları 14. günde hesaplandı. Aşıların koruyucu gücü, kontrol ve aşılanmış hayvanlardaki viral titre arasındaki fark hesaplanarak belirlendi.

Çalışmada koyun ve keçi çiçeği aşısı Bakrkoy suşunun 10 koyun dozunda ve Neethling aşısının LSD'ye karşı koruma amaçlı kullanımını desteklediği, her iki suşun da sığırlar arasında uygulanmasının güvenli olduğu gösterilmiş, herhangi bir yan etki gözlenmemiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]