[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 2, Sayfa(lar) 139-145
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Malathion Kaynaklı Mide Toksisitesinde Rutinin Koruyucu Etkisi: Oksidatif Stres, Enflamasyon ve Apoptozun Değerlendirilmesi
Mustafa İLERİTÜRK1, Özge KANDEMİR2
1Atatürk University, Horasan Vocational School, Department of Animal Science, Erzurum, TÜRKİYE
2Aksaray University, Aksaray Technical Sciences Vocational School, Food Processing Division, Aksaray, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Apoptoz, İnflamasyon, Malathion, Oksidatif stres, Rutin

Malathion (MLT), tarım, veterinerlik, tıp ve halk sağlığı uygulamalarında insektisit olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. MLT cilt, solunum ve gastrointestinal sistem yoluyla vücut tarafından alınır. Rutin (RUT), düşük toksisiteye ve antioksidan özelliklere sahip, narenciye meyvelerinden izole edilen güçlü, doğal olarak oluşan bir antioksidan moleküldür. Bu çalışmanın amacı MLT ile oluşturulan mide toksisitesinde RUT’un koruyucu etkilerini araştırmaktır. Bu amaçla ratlar her grupta 7 hayvan olacak şekilde rastgele 5 gruba ayrıldı. Ratlar 28 gün boyunca oral olarak 100 mg/kg dozda MLT ve 50 mg/kg ve 100 mg/kg dozda RUT uygulandı. Elde edilen sonuçlara göre MLT, malondialdehit (MDA) seviyesini artırarak lipid peroksidasyona neden olurken aynı zamanda süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (KAT) ve glutatyon peroksidaz (GPx) enzim aktivitelerini azaltarak ve glutatyon (GSH) düzeylerini düşürerek antioksidan kapasiteyi baskıladı. RUT uygulaması ise lipid peroksidasyonun şiddetini azalttı ve antioksidan kapasitenin yükselmesine dene oldu. Buna ek olarak, MLT uygulanan ratlarda nuclear factor kappa B (NF-κB), tumor necrosis factor-alpha (TNFα), cyclooxygenase-2 (COX-2) ve inducible nitric oxide synthase (iNOS) mRNA transkript seviyeleri artmasıyla inflamasyonun şekillendiği, RUT uygulaması ile doza bağımlı olarak inflamasyonun şiddetinin azaldığı tespit edildi. Ölçülen panellerden bir diğeri olan apoptoz değerlendirildiğinde, MLT ile indüklenen mide toksisitesi sonucunda Bax seviyesi artarken Bcl-2’nin azaldığı belirlendi. Bunula beraber RUT uygulaması ile bu parametrelerin ters etki göstererek kontrol grubu değerlerine yaklaştığı tespit edildi. Tüm sonuçlar değerlendirildiğinde RUT uygulamasının MLT’nin neden olduğu mide toksisitesi üzerine koruyucu etkileri olduğu söylenebilir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]