[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 325-330
[ English ] [ PDF ]
POSTNATAL DÖNEMDE RATLARDA CANALİS CENTRALİS’İN EPENDİM HÜCRELERİNDEKİ NİTRİK OKSİT SENTEZİ VARLIĞI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Zafer SOYGÜDER1 , Mümtaz NAZLI2, Gürsoy AKSOY1
1Yüzüncüyıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Van / TÜRKİYE
2 Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kars / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: NOS.ependim hücreleri, rat.

Bu çalışmada postnatal dönemde ratın medulla spinalis’indeki ependim hücrelerinde neuronal nitrik oksit sentezinin (n-NOS) varlığı incelendi. Ependim hücrelerindeki NOS varlığında doğum sonrası yaş artışına zıt olarak sürekli bir azalma görüldü. Postnatal 2. (P2) günde az miktardaki NOS varlığı P20. günde tamamen kayboldu. Canalis centralis’in şekillenmesinin P16. günde tamamlandığı gözlendi. Bu bulgular nitrik oksit’in ependim hücrelerinin dolayısıyla canalis centralis’in postnatal gelişiminde ve şekillenmesinde rol alabileceğini akla getirmektedir.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]