[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2024, Cilt 38, Sayı 1, Sayfa(lar) 008-013
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sıçanlarda Fruktoz ile İndüklenmiş Metabolik Sendrom Modelinde Enalapril'in Böbrek Fonksiyonları Üzerindeki Koruyucu Etkisi
Bedrettin ORHAN1, Hasan GENÇOĞLU2, Özlem ÜÇER3, Necip İLHAN4, Kazım ŞAHİN5, Ayhan DOĞUKAN6
1Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Hematology Bursa, TÜRKİYE
2Firat University, Faculty of Science, Department of Molecular Biology, Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat University, Faculty of Medicine, Department of Pathology, Elazığ, TÜRKİYE
4Firat University, Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Elazığ, TÜRKİYE
5Firat University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Animal Nutrition Elazığ, TÜRKİYE
6Firat University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Nephrology Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Fructose, enalapril, rat

Metabolik sendrom, insülin direnci, hiperinsülinemi, dislipidemi, hipertansiyon ve obezite ile karakterize bir tablodur. Yüksek fruktoz tüketimiyle oluşturulmuş deneysel metabolik sendrom modellerinde ratlarda hipertansiyon, hipertrigliseridemi ve insülin direnci görülmüştür. Bir anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörü olan Enalapril, anjiyotensin-I’i hidrolize eden dönüştürücü enzim dipeptidil karboksipeptidazı inhibe eder. Bu çalışmanın amacı, ratlarda fruktoz ile oluşturulmuş deneysel metabolik sendrom modelinde, bir anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörü olan enalapril’in böbrek fonksiyonları, plasma lipid düzeyleri ve bazı hücre içi yolak belirteçleri üzerine potansiyel koruyucu etkilerini ortaya koymaktır. Çalışmaya 8 haftalık, 28 adet Wistar Albino ırkı erkek sıçanlar alındı. Bu sıçanlar rastgele 4 gruba ayrıldı ve 8 hafta sonunda sakrifiye edildi. Kan örnekleri; böbrek fonksiyon testleri, karaciğer fonksiyon testleri ve lipid düzeyleri için, böbrek doku örnekleri ise Western blot analizler için toplandı. Böbrek dokusunda transforme edici büyüme faktörü beta (TGF-β), tümör nekroze edici faktör alfa (TNF-α), nükleer faktör kappa B (NF-κB), interlökin-6 (IL-6), mothers against decapentaplegic-3 (SMAD-3) protein düzeyleri Western blot ile ölçüldü. Yüksek fruktozla beslenen sıçanlarda enalapril uygulaması serum glikoz, total kolesterol (TC), düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL), trigliserid, aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT) ve kreatinin düzeyleri üzerinde olumlu etki gösterirken, HDL, BUN parametreleri üzerine anlamlı etki göstermemiştir. Enalapril uygulaması yüksek fruktoz ile beslenen sıçanlarda sadece fruktoz ile beslenen sıçanlara göre TGF-β, IL-6, SMAD-3 protein düzeylerini anlamlı şekilde düşürürken, NF-κB, TNF-α protein düzeylerinde anlamlı değişikliğe yol açmamıştır. Sonuç olarak yüksek fruktozla beslenme karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri üzerinde kötüleştirici ve yıkıcı etkiler gösterirken enalapril uygulmasının bu etkileri iyileştirdiği görülmüştür.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]