[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2024, Cilt 38, Sayı 1, Sayfa(lar) 040-046
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinde Toxoplasma gondii Antikorlarının ELISA ile Araştırılması ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
Figen ÇELİK1, Ertuğ YALÇINKAYA1, Savaş KARATEPE2, Sami ŞİMŞEK1
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, ELISA, öğrenci, risk faktörü, anket

Bu çalışma, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinde, ELISA ile anti-Toxoplasma gondii antikorlarının varlığı ve yaygınlığının araştırılması ve risk faktörlerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Araştırmaya dahil edilecek öğrencilere öncelikle araştırma sırasındaki yaşlarını, cinsiyetlerini, çiğ et tüketim durumlarını, nadir veya orta derecede et tüketim sıklığını ve kedi sahipliği geçmişini belirtmelerinin istendiği bir anket uygulandı. Anketlerin ön değerlendirmesi sonucunda risk grubunda olduğu değerlendirilen 90 öğrenci seçilerek kan örnekleri alınıp, ticari bir ELISA kiti kullanılarak çalışıldı.

Serolojik olarak kanlarında anti-T. gondii antikorları araştırılan öğrencilerin 42’si kadın, 48’i erkek olup, ELISA sonucunda kadın öğrencilerin 11’inde (%26.2) ve erkek öğrencilerin 11’inde (%22.9) olmak üzere toplam 22 (%24.4) öğrencide seropozitiflik saptandı. Araştırmaya katılan 90 öğrencinin 29’u (%32) çiğ veya az pişmiş et tükettiğini ifade etti. Öğrencilerin 31’i (%34) sebze veya meyveleri yıkamadan tükettiklerini ve 34’ü (%37) de kontrolsüz, kaynağı belirsiz su tükettiğini bildirdi. Katılımcıların 49’unun (%54) (özellikle 1 ve 2. sınıf öğrencileri) T. gondii etkeni hakkında bilgisi bulunmamaktaydı. Yine katılımcı öğrencilerin 37’si (%41) etkenin gebelerde düşüğe sebep olduğunu bilmiyordu. Ankete katılan öğrencilerin 72’si (%80) etkene karşı bireysel bir önlem almadığını belirtti.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]