[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 387-396
[ English ] [ PDF ]
KÖPEKLERDE POND-NUKİ TİPİ OSTEOARTHRİTİSLERİN GELİŞİMİ ÜZERİNE HYALURONİK ASİT, PREDNİSOLON VE DOXYCYCLİNİN ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
KILIÇ, S., KARADAŞ E. , İSTEK Ö., TİMURKAAN, N.
Fırat University. Veterinary Faculty, . Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Köpek, Osteoarthritis, Prednisolon, Hyaluronic Asit, Doxcycline.

Bu çalışmada OA’in sağaltımı üzerine HA, prednisolon ve doxycyclinin etkilerinin araştırılması amaçlandı. OA deneysel olarak 3 yerli köpekte bilateral ve 9’unda ise uniateral (sağ) anterior cruciate ligament transeksiyonuyla (ACLT) oluşturuldu. Bilateral ACLT gerçekleştirilen 3 olgunun sol dizleri kontrol (grup 1) olarak kullanılırken sağ dizlerine intraartilülar olarak birer hafta arayla 0.7 ml hyaluronic asit uygulandı (grup 2). Diğer 9 olgu eşit olarak grup 3, 4 ve 5 olarak adlandırılan üç gruba ayrıldı. Grup 3’teki olgular intraartikülar olarak hafta da bir kez 5 mg prednizolon, grup 4 ve 5‘tekiler ise oral olarak sırasıyla günde 0.25 mg/kg prednizolon ve günde iki kez 50 mg doxycyclin aldılar. Tedaviye operasyondan 5 hafta sonra başlandı ve 7 hafta süreyle devam edildi. Ötenazi edilen olgularda yapılan intraartiküler incelemede, sinovyadaki kalınlığın birinci gruptaki olguların ikinci gruptakilere, bu grubunda diğer gruplardaki olgulara göre daha kalın olduğu görüldü. İstatistiksel olarak önemli olmamasına karşın sinovitisin derecesinin sırasıyla grup 3, 5, 4, 2 ve 1 şeklinde artığı gözlendi. Birinci grubun eklem yüzlerinde deney gruplarına göre daha büyük ülserasyonların şekillendiği ve bu açıdan deney grubu olgular arasında önemli bir farkın olmadığı saptandı. Histolojik verilere göre eklem kıkırdağında oluşan degradasyonun derecesinin sırasıyla grup 2, 5, 3, 4 ve 1 şeklinde artığı görüldü. Gerek morfolojik ve gerekse de kalitatif bulgulardan grup 2’deki OA’in gelişim hızının grup 5’den, bununda sırasıyla grup 3, 4 ve 1’de daha yavaş olduğu saptandı. Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında HA ve prednisolon gibi doxycyclinin de anti-artritik özelliğe sahip olduğu ve bu açıdan diğer iki ilaca alternatif olarak kullanılabileceği kanısına varıldı.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]