[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)
2000, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-022
[ English ] [ PDF ]
İNEKLERDE TOHUMLAMA SIRASINDA UYGULANAN GnRH'NIN GEBELİK ORANLARI VE KAN PROGESTERON SEVİYESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Erdal KAYGUSUZOĞLU, Cahit KALKAN
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: GnRH, Gebelik oranı, Progesteron, İnek

Bu çalışmada, tohumlama ile birlikte, kas içi uygulanan GnRH'nın kan serumu progesteron seviyesine ve gebe kalma oranı üzerine etkilerini araştırmak amaçlanmıştır. Çalışmanın materyalini, yaşları 3-11 arasında değişen toplam 23 inek oluşturdu. Östrüsleri PGF2 alfa ile senkronize edilen hayvanlardan, östrüs günü başlanarak, siklus boyunca haftada 3 defa kan örnekleri alındı. Takip eden östrüste tüm hayvanlar tabii olarak tohumlandı ve 2 gruba ayrıldı. Tohumlamadan hemen sonra birinci gruba (uygulama grubu n=12) 100 mcg gonadorelin, 2. gruba (kontrol grubu n=11) 2 ml izotonik NaCl solüsyonu kas içi olarak uygulandı. Uygulamalar sonrasında östrüs siklusu süresi kadar (21-22 gün) bir zaman süresince, haftada 3 defa kan örnekleri alınmasına devam edildi. Kan örneklerinin serumları çıkarıldı ve progesteron değerleri RIA ile tayin edildi.

Tohumlama sonrası östrüs siklusu süresinin, uygulama ve kontrol grubunda gebe kalmayan hayvanlarla benzerlik gösterdiği tespit edildi. Uygulama ve kontrol grubunda gebe kalan hayvanların tohumlama sonrası progesteron seviyelerinin karşılaştırılmasında, 10. gün progesteron seviyeleri arasındaki farkın önemli olduğu belirlendi. Uygulama ve kontrol grubunda gebe kalmayan hayvanların tohumlama sonrası progesteron seviyelerinin karşılaştırılmasında ise, 17 ve son gün progesteron değerleri arasındaki farkın önemli olduğu tespit edildi. Uygulama grubunu oluşturan 9 (%77.7) inekten 7'si ve 11 kontrol inekten 5'i (%45.4) gebe kaldı.

Sonuç olarak, tohumlama ile birlikte uygulanan 100 mcg gonadorelin, gebe kalan ineklerde progesteron seviyelerini önemli derecede etkilememekle beraber, gebe kalan ineklerin sayısını artırdı. Bu sebeple, tohumlamayı takiben kas içi olarak 100 mcg gonadorelin uygulamasının, mekanizması tam olarak ortaya konamamakla birlikte ineklerin gebe kalma oranının yükseltilmesi amacıyla kullanılmasının faydalı olabileceği sonucuna varıldı.

* Bu araştırma F.Araştırma Fonu (FÜNAF- Proje No: 104) tarafından desteklenmiş, aynı adlı doktora tezinden özetlenmiştir


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]