[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)
2000, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 189-195
[ English ] [ PDF ]
RİNDERPEST VİRÜSÜ (RPV) HEMAGLÜTİNİN (H) GENİNİN KLONLANMASI VE BAKTERİYEL AÇIKLANMASI*
Mehmet Ziya DOYMAZ1, Ali Osman KILIÇ2, Hakan BULUT3, Aykut ÖZDARENDELİ3, Yusuf BOLAT3
1Faculty of Medicine, Fırat University, Elazıg-TURKEY
2Faculty of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon-TURKEY
3Faculty of Veterinary Medicine, Fırat University, Elazıg-TURKEY
Anahtar Kelimeler: Rinderpest virüsü, sığır vebası virüsü, hemaglütinin, klonlama, bakteriyel açıklama

Bu çalışmada, sığır vebası virüsünün (RPV) hemaglütinin (H) proteinini şifreleyen gen segmenti klonlanmış ve klonlanan gen segmentinden H proteinin Escherichia coli’de açıklanması gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, Rinderpest Bovine O Kabete (RBOK) suşu ile infekte edilen Vero hücrelerinden toplam RNA izole edilmiş ve tersine transkripsiyon yöntemiyle viral RNA, cDNA haline getirilmiştir. Daha sonra, RPV gen segmentine özgül primerler kullanılarak gerçekleştirilen polimeraz zincir tepkimesi (PCR) ile H genine karşılık gelen segment çoğaltılmıştır. Çoğaltılan gen segmentinin %1.5’luk agaroz jelde büyüklüğü tespit edilmiş ve yaklaşık 1830 baz ikilisi uzunluğunda olduğu gözlenmiştir. Çoğaltılan gen segmenti prokaryotik açıklama vektörü olan pEZZ18 içine yerleştirilmiştir. Ortaya çıkan rekombinant plazmid (pRPVH4) içinde RPV H geni nükleotid dizgisinin bulunduğu PCR amplifikasyon ve restriksiyon endonükleaz analizi ile doğrulanmıştır. Rekombinant plazmid, E. coli transformasyonunda kullanılmıştır. Transforme edilen E.coli’nin salgıladığı rekombinant H proteini affinitte kromatografisi ile saflaştırılmış ve sodyum dodesil sülfat-poliakrilamid jel elektroforezi ile belirlenmiştir. Bu testlerde yaklaşık 65 kDa büyüklüğünde ve tek protein bandı halinde H proteini Coomassie Brillant mavisi boyama metoduyla tespit edilmiştir. Daha sonra gerçekleştirilen immünoblot yöntemiyle de rekombinant H proteininin immünolojik olarak kimliklendirilmesi yapılmış ve rekombinant H proteinin RPV’ye karşı hiperimmünize edilen tavşan serumuyla tepkime verdiği gösterilmiştir.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]