[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 099-104
[ English ] [ PDF ]
ARSENİK ZEHİRLENMELERİNDE KAN, İDRAR VE DIŞKI ARSENİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
İzzet KARAHAN1, Osman GÜLER2
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Elazığ / TÜRKİYE
2Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Arsenik Trioksit, Sodyum Arsenat, Kan, İdrar, Dışkı.

Bu çalışmada, ağız yoluyla arsenik trioksit (As2O3) ve sodyum arsenat (Na2HasO4) uygulanan farelerden alınan kan, idrar ve dışkı örneklerinde arsenik düzeyleri araştırıldı. Hayvanlar kontrol ve 2 deneme grubuna ayrıldı. Deneme gruplarına günlük olarak arsenik trioksit ve sodyum arsenat ağız yoluyla, 5 mg As/kg dozunda verildi. Uygulamaların 10, 20, 40, 60 ve 90. günlerinde kan, idrar ve dışkı örnekleri alındı. Bu örneklerde arsenik düzeyleri spektrofotometrik olarak gümüş dietilditiyokarbamat metodu ile 540 nm’de tespit edildi.

Arsenik trioksit verilen grupta kan, idrar ve dışkı arsenik düzeylerinin sırasıyla 40, 60 ve 40. günlerde en yüksek olduğu görüldü. Diğer yandan sodyum arsenat verilen hayvanlarda kan, idrar ve dışkıda en yüksek arsenik düzeyleri sırasıyla 60, 90 ve 60. günlerde belirlendi. Her iki grup karşılaştırıldığında, ortalama kan arsenik düzeylerinin iki grupta birbirlerine yakın oldukları tespit edildi. Fakat arsenik trioksit verilen grupta idrar ve dışkı arsenik düzeylerinin sodyum arsenat verilen gruptan daha yüksek olduğu gözlemlendi.

Sonuç olarak, arsenik trioksit ve sodyum arsenat zehirlenmelerinde idrar ve dışkı arsenik düzeylerinin en iyi göstergeler olduğu, fakat kan arsenik düzeylerinin idrar ve dışkı düzeylerinden daha düşük olduğu gözlemlendi.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]