[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 137-143
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İNEKLERDE GEBELİK SÜRECİNDE VE ERKEN POSTPARTUM DÖNEMİNDE ÖNEMLİ BİYOKİMYASAL VE ENZİMATİK PARAMETRELERİN ARAŞTIRILMASI
Hamit YILDIZ1, Engin BALIKÇI2, Erdal KAYGUSUZOĞLU3
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Sivrice Meslek Yüksekokulu, Elazığ-TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Bingöl Meslek Yüksekokulu, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Biyokimyasal parametre, Gebelik, Postpartum, ,İnek

Bu çalışmada, ineklerde gebelik boyunca ve doğum sonrasında serum kolesterol, trigliserit, total protein, albumin, globulin, A:G oranı, düşük dansiteli lipoprotein-kolesterol (LDL-C), çok düşük dansiteli lipoprotein-kolesterol (VLDL-C), yüksek dansiteli lipoprotein-kolesterol (HDL-C), AST, ALT, LDH ve CK düzeylerinin değişip değişmediğinin ortaya konulması amaçlandı. Materyal olarak, yaşları 3-8 arasında değişen toplam 12 inek kullanıldı. Biyokimyasal parametreler, atomik absorbsiyon spektrofotometresinde (Olympus AU 600 model) ticari kitler kullanılarak tayin edildi.

Doğum sonrası total protein, albumin, globulin ve LDL-C düzeylerinde azalma olmasına rağmen, doğum öncesine göre istatistiki açıdan bir farkın (P>0,05) olmadığı tespit edildi. Kolesterol düzeyinin gebeliğin 6. ayından 9. ayına kadar azalma eğilimi gösterdiği, en düşük düzeye doğumda ulaştığı, 6 ve 7. ay değerlerinin doğum sonrasına göre yüksek (P<0,05) olduğu belirlendi. Doğum sonrası trigliserit düzeyleri doğum öncesine göre düşük (P<0,001) bulundu. HDL-C düzeyinin gebeliğin sonuna doğru arttığı ve doğum sonrası tekrar azaldığı tespit edildi (P<0,05). Prepartum ve postpartum dönemede, VLDL-C seviylerinin değişmediği görüldü (P>0,05). Doğum sonrasında doğum öncesine göre serum AST, ALT ve LDH düzeylerinde önemsiz (P>0,05) artışlar, CK düzeyinde ise önemli (P<0,05) artışlar gözlendi.

Sonuç olarak, doğumda kolesterol ve trigliserit düzeylerinin doğum öncesi aylara göre azaldığı, HDL-C ve CK düzeylerinin artış gösterdiği, ancak total protein, albumin, globulin, LDL-C ve VLDL-C, AST, ALT ve LDH düzeylerinde önemli bir değişikliğin olmadığı tespit edildi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]