[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 151-156
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
KÖPEKLERDE DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN KORNEAL DEFEKTLERİN SAĞALTIMINDA ASETİLSİSTEİNİN ETKİSİ
Cihan GÜNAY1, Aydın SAĞLIYAN2, Mine YAMAN3
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Süleyman Demirel Keban Meslek Yüksekokulu, Elazığ-TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi Veteriner, Fakültesi Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Asetilsistein, Korneal defekt, Köpek

Bu çalışma, köpeklerde deneysel olarak oluşturulan korneal defektlerin sağaltımında asetilsisteinin etkinliğini araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Çalışmada 5’i erkek 2’si dişi olmak üzere toplam 7 adet sağlıklı köpek kullanıldı. Hayvanlar anesteziye alındıktan sonra aynı hayvanın her iki gözünde korneanın tam merkezine gelecek şekilde 7.5 mm çapında bir trepan yerleştirilerek korneal defekt (lamellar keratektomi) oluşturuldu. Köpeklerin sol gözlerine % 3’lük asetilsistein, sağ gözlerine ise % 0.9’luk serum fizyolojik günde üç kez 3-4 damla iki ay süreyle damlatıldı.

Klinik incelemeler sonucunda, sol gözlerde korneal bulanıklığın 20. günde kaybolduğu görülürken, sağ gözlerde iyileşme görülmedi. Çalışmanın sonunda rastgele 3 hayvan seçilerek ötenazi edildikten sonra korneadaki yara iyileşmesi biyomikroskopik ve histopatolojik olarak değerlendirildi. Biyomikroskopik incelemelerde sağ gözlerde defekt sınırları belirgin bir şekilde tespit edilirken, sol gözlerde defekt sınırları belli belirsiz bir durumdaydı. Histopatolojik incelemelerde ise sağ gözlerde korneal iyileşme tam olarak gelişmezken, sol gözlerde kornea epitelinde tam bir iyileşme tespit edildi.

Sonuç olarak; asetilsisteinin korneal yara iyileşmesi üzerine önemli bir etkisinin olduğu kanısına varıldı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]