[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 3, Sayfa(lar) 175-179
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
CCL4’ün SEBEP OLDUĞU KARACİĞER HASARI ÜZERİNE NİGELLA SATİVA TOHUMUNUN KORUYUCU ETKİLERİ
Nevin İLHAN, Dilara SEÇKİN
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Nigella Sativa, Karbon tetrakloridin, Karaciğer fibrozisi

Karbon tetrakloridin (CCl4) indüklediği karaciğer fibrozisinin engellenmesinde Nigella Sativa’nın rolü araştırılmıştır. 27 erişkin wistar-albino rat, 3 grup halinde ayrılmıştır (kontrol, CCl4’ün indüklediği hepatotoksisite ve hepatotoksisite+NS tedavisi) ve tedaviden sonra ratlar sakrifiye edilerek plazma aminotransferaz, malondialdehit (MDA) düzeyleri ve eritrosit süperoksit dismutaz (SOD) ve glutatyon peroksidaz (GSH-Px) aktivitesi saptanmak üzere kan örnekleri toplandı. Ortalama plazma AST, ALT ve MDA düzeyleri CCl4’ün indüklediği hepatotoksik ratlarda kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı şekilde yüksek bulundu (p<0.05). Ortalama eritrosit GSH-Px ve SOD düzeyleri CCl4’ün indüklediği grupta kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı şekilde düşük bulundu ve bu parametrelerin düzeyleri NS tedavisinden sonra anlamlı şekilde arttığı bulundu. NS, ratlarda CCl4’ün indüklediği hepatotoksisitede lipid peroksidasyonunu önlemek, antioksidan savunma sistemini aktivitesini arttırmak ve karaciğer hasarını önlemek için kullanılabilir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]