[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-020
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
SICAKLIK STRESİ ALTINDA YETİŞTİRİLEN BILDIRCINLARDA TATLI SU MİDYESİ KABUKLARININ KALSİYUM KAYNAĞI OLARAK KULLANILMA OLANAKLARI YUMURTA VERİMİ VE BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Osman Nihat ERTAŞ1, Mehmet ÇİFTÇİ2, Talat GÜLER2, Bestami DALKILIÇ2
1Fırat Üniversitesi, Sivrice Meslek Yüksekokulu, Elazığ – TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Bıldırcın, Sıcaklık stresi,Tatlı su midyesi kabukları, Yumurta verimi, Kan parametreleri

Bu çalışma, sıcaklık stresi altında yetiştirilen bıldırcınların rasyonuna kalsiyum kaynağı olarak katılan tatlı su midyesi kabuklarının yem tüketimi, yumurta verimi, yumurta ağırlığı, yemden yararlanma oranı ve bazı kan parametreleri üzerine olan etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Hayvan materyali olarak 9 haftalık yaşta, 300 adet dişi bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) kullanılmıştır. Gruplar, her kafeste 3 hayvanın bulunduğu toplam 60 hayvan içermektedir. Rasyonlara katılan kalsiyum kaynakları araştırma gruplarını oluşturmuştur. Buna göre, kalsiyum kaynağı olarak % 100 kireç taşı katılan grup Kontrol grubunu, % 75 kireç taşı+% 25 midye kabuğu katılan grup A grubunu, %50 kireç taşı+% 50 midye kabuğu katılan grup B grubunu, %25 kireç taşı+% 75 midye kabuğu katılan grup C grubunu ve %100 midye kabuğu katılan grup ise D grubunu oluşturmuştur. Deneme 90 gün sürmüştür.

Rasyona ilave edilen tatlı su midyesi kabuğu yumurta verimini olumlu yönde etkilerken (p<0.05); yem tüketimi, yumurta ağırlığı, yemden yararlanma oranı ve mortalite, üzerine olan etkisi istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur (p>0.05). Plazma glukoz, kolesterol, trigliserit, alanin transaminaz (ALT), aspartat transaminaz (AST), sodyum (Na), potasyum (K) ve klor (Cl) düzeyleri tüm gruplarda birbirine benzer bulunmuştur (p>0.05). Plazma Ca düzeyi en yüksek C (28.2 mg/dl) grubunda tespit edilirken, bunu A (25.8 mg/dl), D (25.4 mg/dl) ve B (25.3 mg/dl) grupları izlemiş, en düşük ise Kontrol (23.5 mg/dl) grubunda tespit edilmiştir (p<0.01). Plazma Mg düzeyi ise midye kabuğu oranının artışına paralel olarak artmıştır (p<0.05).

Sonuç olarak, tatlı su midyesi kabuklarının bıldırcın rasyonlarında özellikle % 75 oranında kalsiyum (Ca) kaynağı olarak kireç taşının yerine kullanılabileceği kanaatine varılmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]