[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 179-182
[ English ] [ PDF ]
SAFKAN ARAP KISRAKLARDA ÖSTRÜSTE HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN (HCG) KULLANILMASININ OVULASYON VE GEBELİK ORANLARINA ETKİSİ
Hayrettin ÇETİN1, Ömer KORKMAZ1, M. Osman ATLI2
1Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Şanlıurfa / TÜRKİYE
2Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Şanlıurfa / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: HCG, ovulasyon, gebelik, kısrak.

Bu çalışmanın amacı, östrüste, intramuskuler olarak uygulanan 3000 IU HCG’nin safkan Arap kısraklarda, ovulasyonun uyarılması ve gebelik oranları üzerine olan etkisini araştırmaktır.

Çalışmada yaşları 8-17 arasında değişen 73 kısrak kullanıldı. Hayvanlar 2 gruba ayrıldı. Birinci gruba (36 kısrak) aşım ile birlikte 3000 IU HCG (HCG grubu), ikinci gruba (37 kısrak) yine aşım ile birlikte 2 ml serum fizyolojik (salin grubu) enjekte edildi.

Uygulamalardan 48 saat sonra yapılan ultrasonografik muayenede, uygulama ve kontrol grubunda ovulasyon oranı sırasıyla %97.2 ve %78.3 olarak belirlendi. HCG grubunda ovulasyon oranı, salin grubundan önemli derecede yüksek (p<0.01) bulundu.

Aşım sonrası 20. günde ultrasonografi ile yapılan gebelik muayenesinde uygulama grubunda 27 (%75), kontrol grubunda 21 (%56.75) hayvanın gebe olduğu tespit edildi. Grupların gebelik oranları arasındaki fark önemli (p<0.05) idi.

Sonuç olarak, HCG uygulamasının ovulasyonu önemli derecede uyardığı ve tek aşım ile gebelik oranını önemli oranda yükseltebileceği kanısına varıldı.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]