[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 133-136
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Akut Pankreatitli Olgularımızın Retrospektif Değerlendirilmesi
Refik AYTEN, Ziya ÇETİNKAYA, Akan YENİÇERİOĞLU
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, etyoloji, tedavi

Bu çalışma ile akut pankreatit tanısıyla takip edilen hastaların demografik özelliklerini, hastalığın etyolojisini ve tedavi sonuçlarını irdelemek.

Fırat Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim dalında 1996-2006 tarihleri arasında akut pankreatit tanısıyla takip edilen 129 hastanın demografik özellikleri, hastalık şiddeti, tedavi yöntemleri ve komplikasyonları retrospektif olarak incelendi.

Akut pankreatit tanısıyla takip edilen hastaların ortalama yaşı 58.2 olup, 47'si erkek, 82'si de kadın idi. Akut pankreatitin etyolojik nedeni; Hastaların 83' ünde safra taşı, 6'sında diüretik kullanımı, 3'ünde hiperlipidemi, 2'sinde alkol idi. Hastaların 34'ünde etyolojik neden ortaya konulamadı. Biliyer pankreatitli 83 hastanın 43'üne endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP) uygulandı. Biliyer pankreatitli hastaların 36'sına akut pankreatitin yatışması sonrasında, 20 sine de persistan biliyer pankratit nedeniyle ilk 48 saat içinde kolesistektomi uygulandı.. Şiddetli akut pankreatitli hastaların 5'ine nekrozektomi ve drenaj, ikisine planlı relaparotomi ile nekrozektomi, üçüne lokal anestezi altında peritoneal lavaj, birine tanısal diagnostik laparoskopi yapıldı. Ortalama hastanede kalış süresi hafif olgular için ortalama 12.2, ağır olgular için 13.6 gündü. Mortalite 6 hastada gelişti( % 4,7).

Akut pankreatit potansiyel olarak mortal seyredebilen bir hastalıktır. Akut pankreatit etyolojisinde en sık biliyer nedenler rol oynamaktadır. Biliyer pankreatitli olguların tedavisinde ilk aşamada ERCP faydalı bir yöntemdir. Akut pankreatitin hala özgül tedavisi yoktur.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]