[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 5, Sayfa(lar) 211-220
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ev Hanımı ve Çalışan Kadınların Obezite Prevalansı ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi
Cengiz ARSLAN, Deniz CEVİZ
Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kadın, Obezite, Vücut kompozisyonu, Sağlıklı yaşam davranışları

Kadınların, aşırı beslenme veya doğum kilolarının sebep olduğu obezite problemleri ile karşıya kaldıkları gözlenmektedir. Bu araştırmada, ev hanımı (EH) ve çalışan kadınların (ÇK) obezite prevalansı ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının (SYBD) incelenmesi amaçlandı. Araştırmaya, 383 EH (42.60 ± 8.65) ve 414 ÇK (41.83 ± 6.31) olmak üzere toplam 797 gönüllü kadın alındı. Deneklerin fiziksel özelliklerinden yaş ve boy uzunlukları birbirlerine yakın olan EH ve ÇK arasından rasgele seçildi. Sağlıklı yaşam davranışları, Walker & Pender (1987)'in SYBD ölçeği ile elde edildi. Vücut komposizyonları, bioelektrik impedans yöntemi ile yapıldı. Veriler SPSS paket programında ve anlamlılık düzeyleri p<0.05 olarak değerlendirildi. EH ve ÇK arasında fiziksel parametrelerden, yaş ve boy özellikleri arasında bir farklılık bulunmadı (p>0.05). Aynı yaş ve boydaki EH ve ÇK'ın vücut komposizyonları arasında, kilo, beden kitle indeksi, bel çevresi, bel-kalça oranı, biyolojik yaş, vücut yağ oranı ve vücut yağ ağırlığı parametreleri bakımından ÇK'ın lehine, yağsız kas kitlesi, toplam vücut suyu bakımından ise EH'nın lehine anlamlı bulundu (p<0.001). Sağlıklı yaşam biçimi davranışlarından kendini gerçekleştirme, kişiler arası destek ve stres yönetimi arasında bir farklılık gözlenmedi (p>0.05). Sağlık sorumluluğu, egzersiz ve beslenme alışkanlığı arasında ise ÇK'ın lehine anlamlı farklılık bulundu (p<0.05). EH çocuk sayısı ortalama 3.0 ± 1.08, ÇK ise 2.0 ± 0.80 olarak bulundu (p<0.001). Sonuç olarak, çalışan kadınların SYBD ölçek puanları EH'dan yüksek bulundu. EH ve ÇK vücut tipi olarak, “fazla kilolu” grup içinde yer aldıkları, çocuk sayısı artıkça, vücut tipinde de artış olduğu saptandı. Ayrıca, eğitim düzeyi ve düzenli diyet uygulama alışkanlığı vücut ağırlığını kontrol altına almada önemli bir faktör olduğu gözlendi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]