[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 6, Sayfa(lar) 277-280
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Primer Ketozisli İneklerde Serum Fosfor Düzeyinin Araştırılması
Tolga KARAPINAR, Ömer KIZIL, Akın KIRBAŞ
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ -TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Fosfor, Ketozis, Sığır, Yetersizlik.

Bu çalışmada, primer ketozisli ineklerde serum fosfor düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Çalışmada 11 adet primer ketozisli (ketozis grubu) ve 7 adet sağlıklı inek (kontrol grubu) kullanılmıştır. Tüm ineklerin V. jugularis'lerinden kan örnekleri alınarak serum fosfor düzeyleri ölçülmüştür. Ketozis ve kontrol grubundaki hayvanların ortalama serum fosfor düzeyleri sırasıyla 3,90 ± 0,86 mg/dl ve 6,02 ± 0,25 mg/dl olarak belirlenmiştir. Ketozis grubunun ortalama serum fosfor düzeyi kontrol grubuna göre önemli düzeyde (p<0,001) düşük bulunmuştur.

Sonuç olarak, primer ketozisli ineklerin hipofosfatemi yönünden incelenmesinin gerekli olduğu kanaatine varılmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]