[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 3, Sayfa(lar) 127-130
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Retensiyo Sekundinarumlu İneklerde Yaş, Süt Verimi, Vücut Kondisyon Skoru ve Kan Serumu Selenyum Düzeylerinin Karşılaştırılması
Abuzer K. ZONTURLU1, Nilgün ÜREN2, Nihat ÖZYURTLU3, Güzin BOZKURT2, Burcu Menekşe ALPASLAN4
1Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, TÜRKİYE
2Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Şanlıurfa, TÜRKİYE
3Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, TÜRKİYE
4Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Retensiyo sekundinarum, selenyum, yaş, vücut kondisyon skoru (VKS), süt verimi, inek

Bu çalışmada, retensiyo sekundinarum (RS) şekillenmiş 20 ve şekillenmemiş (kontrol) 29 ineğin kan serumu selenyum (Se) düzeyleri ile yaş, vücut kondisyon skoru (VKS) ve son laktasyon dönemine ait süt verimleri karşılaştırılarak, bunların retensiyo sekundinarum etiyolojisindeki rolü araştırıldı.

Retensiyo sekundinarum şekillenen ve şekillenmeyen ineklerin ortalama kan serum Se düzeyi sırasıyla, 110,61±11,89 ng/ml ve 124,06±10,38 ng/ml, önceki laktasyona ait süt verimleri 11577±1106,4 ve 10467±596,2 kg, hayvanların yaş ortalamaları ise 3,58±0,26 ve 3,78±0,23 yıl, olarak tespit edildi. Kan serumu Se düzeyi, önceki laktasyona ait süt verimleri ve yaş ortalaması yönüyle RS'lu ve RS'suz inekler arasında istatistiksel olarak bir farklılığın olmadığı görüldü (p>0.05). Ancak VKS retensiyo sekundinarum şekillenen ineklerde (4,37±0,8) şekillenmeyenlerden (3,70±0,72) daha yüksek bulundu (p<0.05).

Sonuç olarak, retensiyo sekundinarum şekillenen ineklerde şekillenmeyenlere göre VKS önemli oranda yüksek bulunmuş, bunun da retensiyo sekundinarumun etiyolojisinde bir rolü olabileceği düşünülmüştür. Bu sebeple, kuru dönemde ineklerin aşırı yağlanmaya yol açacak şekilde beslenmesinden kaçınılması tavsiye edilebilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]