[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 039-042
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Doğal Enfekte Bir Sürüde ELISA ve Nested-PCR ile Sığırların Lösemi Virüs Enfeksiyonunun Belirlenmesi
Hakan BULUT1, İrem GÜLAÇTI2, İbrahim SÖZDUTMAZ3
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsü, Aşı Ünitesi, İstanbul, TÜRKİYE
3Veteriner Araştırma Enstitüsü, Viroloji Bölümü, Erzurum, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: BLV, sığır, ELISA, nested-PCR

Bu çalışmada, doğal enfekte bir sürüde sığırların lösemi virüs (Bovine leukemia virus; BLV) enfeksiyonunun varlığı nested-polimeraz zincir reaksiyonu ve iki farklı ELISA kitiyle araştırılmıştır. Bu sürüde bulunan 65 hayvandan alınan serum örnekleri 2 farklı ELISA, kan örnekleri ise nested- PCR ile test edildi. Her iki ELISA sonucunda, 65 hayvanın 14 (% 21,5) tanesinde BLV seropozitifliği belirlendi. Nested-PCR neticesinde ise; toplam 16 (% 24,6) örnekte BLV proviral DNA varlığı tespit edildi. Çalışmanın bulguları, ELISA'nın avantajlarına rağmen, BLV'nin eradikasyonu programında tek başlarına serolojik testlerin yetersiz kalabileceği verilerini destekler niteliktedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]