[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 053-055
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sığırların Bazı Ön Mide Hastalıklarında Rumen Sıvısı Metilen Mavisi İndirgenme Testi Süresinin Araştırılması
Murat DABAK
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ,TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sığır, rumen sıvısı, metilen mavisi

Bu çalışma, sığırların bazı ön mide hastalıklarında rumen sıvısı metilen mavisi indirgenme testi süresinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın materyalini klinik ve laboratuvar muayene sonuçlarına göre tanısı konulan basit indigesyon (Bİ)'lu 10 adet, retikülo peritonitis travmatika (RPT)'lı 15 adet, kronik rumen asidoz (KRA)'lu 15 adet sığır ile sağlıklı 10 adet sığır (Kontrol Grubu) oluşturmuştur. Tüm hayvanların rumen sıvısı örnekleriyle metilen mavisi indirgenme testi yapılmıştır. Rumen sıvısı metilen mavisi indirgenme testi süreleri Kontrol Grubu, Bİ, RPT ve KRA'lı sığırlarda sırasıyla ortalama 3,5 dk, 12,4 dk, 10,53 dk ve 2,53 dk olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre metilen mavisi indirgenme testi süresinin Bİ ve RPT'li sığırlarda Kontrol Grubu'na göre önemli derecede uzadığı belirlenmiştir. KRA'nda tespit edilen azalma ise istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Sonuç olarak, rumen sıvısının anaerobik fermentasyonunun bir göstergesi olan rumen içeriği metilen mavisi indirgenme testinin sığırların sık görülen ön mide hastalıklarında tanıya yardımcı olabilecek kullanışlı bir yöntem olduğu kanısına varılmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]