[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-020
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Radyoterapiyi Takiben Beyaz Kan Hücrelerindeki Morfolojik Etkiler ve Mikronukleus Sıklığı
Kültiğin ÇAVUŞOĞLU1, Şükran ÇAKIR ARICA2, Cengiz KURTMAN3
1Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Giresun, TÜRKİYE
2Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kırıkkale, TÜRKİYE
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi AD. Ankara, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Gama radyasyonu, akciğer kanseri, mikronukleus, morfolojik hasar, radyoterapi

Bu çalışmada, akciğer tümörleri nedeniyle radyoterapiye (RT) maruz kalan kanser hastalarının periferal kan örneklerindeki morfolojik hasarları ve mikronukleus (MN) sıklığını belirlemeye çalıştık. Bu amaçla, in vivo kümülatif doz-etki ilişkisini kullandık ve bu verileri istatistiksel parametreler ile ilişkilendirdik. Sitolojik analizler, γ–radyasyonuna maruz kalan hastaların beyaz kan hücrelerinde (WBC) gerçekleştirildi. MN testi, radyasyon hasarının bir belirteci olarak kullanıldı. Ayrıca, sigara alışkanlığı ve yaş gibi farklı faktörlerin etkileride MN testi kullanılarak araştırıldı. MN sayımı, tek nükleuslu lenfositlerde gerçekleştirildi. WBC'nin sayısı ve morfolojik özelliklerini belirlemek amacıyla periferal kan yayma preparatları hazırlandı. Sonuçlar, γ–radyasyonuna maruz kalan kanser hastalarının WBC'deki MN sıklığı ve morfolojik hasarların, kontrol grubundakilerden oldukça yüksek olduğunu gösterdi ve fark istatistiksel olarak önemliydi (P<0.01). WBC'de voküolizasyon, membran kusurları ve sitoplazmik granülasyonda artış gibi morfolojik değişmeler belirlendi. Ayrıca, radyasyon dozuna bağlı olarak MN sıklığında bir artış ve WBC'nin sayısında ise bir azalma gözlendi. Sonuç olarak, morfolojik hasarlar ve MN sıklığının, RT 'nin etkilerini araştırmak için çok hassas ve kullanışlı biyolojik belirteçler olduğu gösterildi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]