[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 079-082
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ankara'da Saanen X Kilis ve Angora Keçilerinde Listeriozis, Toxoplazmozis ve Brusellozis'in Seroprevalansi
Kerem URAL1, Deniz ALIÇ URAL2, Bekir CELEBİ3, Ali Evren HAYDARDEDEOĞLU4, Cahit BABUR3, İlkay BARITCI2, Selçuk KILIÇ3
1Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Aydın, TÜRKİYE
2Ankara Universitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Hayvan Yetiştirme Bölümü Ankara, TÜRKİYE
3Refik Saydam Hıfzıssıha Merkezi Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvarı Ankara, TÜRKİYE
4Ankara Universitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Listeriozis, Toksoplazmozis, Brusellozis, Saanen x Kilis, Angora keçileri, Seroprevalans, Ankara

Bu çalışmada Ankara'da Saanen x Kilis ve Angora keçilerinde seçilmiş bir grup bulaşıcı mikroorganizma ile infeksiyon prevalansının belirlenmesi amaçlanmıştır. Listeriozis, Brucellozis ve Toxoplasmozis infeksiyonları tarafıdan keçilerde oluşturulan semptomlar kimi zaman benzerlik göstermektedir. Tamamı zoonotik olan bu hastalıklar insan sağlığı için risk teşekkül etmekte ve ortak bir bulgu olarak keçilerde aborta neden olmaktadır. Ankara, Türkiye'de söz konusu hastalıkların tanısı, varlığı ve sero-epidemiyolojisi ile ilgili yalnızca sınırlı bilgi mevcuttur. Dolayısıyla bu araştırma ile aynı zamanda yukarıda belirtilen mikroorganizmaların sürü bazında analizleri serolojik düzeyde gerçekleştirilmiştir.

Yetmiş dört Saanen x Kilis ve 63 Angora olmak üzere toplam 137 keçiye ait serum örneği Listeria monocytogenes, Toxoplasma gondii ve Brucella melitensis'e karşı antikorların belirlenmesi amacıyla sırasıyla Osebold agglutination testi, Sabin Feldman Dye testi ve Mikro Aglütinasyon Testine tabi tutulmuştur. Listeriozis, Toxoplazmozis ve Brucellozis'in toplam prevalansları sırasıyla % 58.39, % 81.75 ve % 24.08 olarak bulunmuştur. Yetmiş dört Saanen x Kilis melezi keçide seropositiflik oranları Listeriozis, Toxoplazmozis ve Brucellozis için sırasıyla % 60.81, % 81.0827 ve % 20.27 olarak saptanmıştır. Altmış üç Angora keçisinde yukarıda sözü edilen mikroorganizmalara karşı test edilen seropositiflik oranları sırasıyla %,55.5 % 82.53 ve % 28.57 olarak belirlenmiştir.

Bu çalışmanın sonuçlarına bakıldığında Listeriozis, Toxoplazmozis ve Brucellozis infeksiyonlarının bu yöredeki keçilerde varlığı belirlenmiş ve bu infeksiyonların tamamının hem Veteriner Hekimler, halk sağlığı yetkilileri ve hayvan yetiştiricileri tarafından dikkate alınması gerektiği kanaatine varıldı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]