[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 2, Sayfa(lar) 097-106
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
ŞAP AŞISI UYGULANAN BESİ SIĞIRLARINDA ANTİOKSİDAN VİTAMİNLERİN KLİNİK VE BAZI HEMATOLOJİK PARAMETRELER İLE ANTİOKSİDAN ENZİM VE LİPİT PEROKSİDASYON DÜZEYLERİNE ETKİLERİ
Ömer KIZIL ,Yusuf GÜL
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Besi sığırı, antioksidan enzim, şap aşısı.

Bu çalışmada; şap aşısı uygulanan besi tosunlarında aşılama öncesi ve sonrasında klinik ve hematolojik parametreler ile antioksidan enzimler ve lipit peroksidasyon düzeylerine antioksidan vitaminlerin etkisini belirlemek amaçlanmıştır.

Araştırmada klinik olarak sağlıklı, montofon ırkı ve yaklaşık bir yaşında 48 baş besi tosunu kullanılmıştır. Bu hayvanlar 12’şerli dört gruba (A, B, C ve D) ayrılmıştır; A grubuna sadece şap aşısı yapılmış, B grubuna şap aşısı + aşılama sırası ve sonrası 3. günde vitamin C uygulanmış, C grubuna şap aşısı + aşılama sırasında vitamin AD3E uygulanmış, D grubuna ise şap aşısı + aşılama sırası ve sonrası 3. günde vitamin C + aşılama sırasında vitamin AD3E uygulanmıştır.

Araştırmada kullanılan tüm hayvanların sistemik klinik muayeneleri yapıldıktan sonra laboratuvar muayeneleri için aşılama öncesi (0. gün) ve sonrası 3., 14. ve 21. günlerde V. jugularislerinden dört kez kan örnekleri alınmıştır.

Tüm gruplardaki hayvanlara ait klinik (vücut sıcaklığı, kalp ve solunum frekansı, rumen hareketleri) ve hematolojik (total lökosit sayısı, mikrohematokrit değer, hemoglobin miktarı, formül lökosit) muayene bulguları, antioksidan enzimler (süper oksit dismutaz, katalaz ve glutatiyon peroksidaz) ve lipit peroksidasyon (malondialdehit) düzeyleri belirlenmiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]