[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 3, Sayfa(lar) 121-124
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Mersin İl Sınırları İçindeki Okullardan 112 İl Ambulans Servisi'ne Yapılan Başvuru Sıklığının Araştırılması
Meltem AYDIN, Mine YURDAKUL, Aslı EKER
Mersin Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Mersin, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Okul sağlığı, sağlık çalışanı, okul sağlığı hemşiresi, ambulans

Amaç: Araştırma, Mersin il sınırları içindeki okulların İl Ambulans Servisi'ne başvuru sıklığının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Geriye dönük olan bu çalışma, 9 Şubat - 12 Haziran 2009 eğitim-öğretim dönemi ile 24 Eylül 2009- 22 Ocak 2010 eğitim-öğretim dönemi içinde Mersin İl Ambulans Servisi'ne başvuran 36392 vaka içerisinden, 1051 okul içi başvuruları seçilerek yapılmıştır. 2009 ve 2010 yılı İl Ambulans Servisinin verileri, araştırmacılar tarafından taranarak, okul vakalarının ve özelliklerinin yüzdelik dilimleri alınmıştır. Çalışma öncesinde Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'nden yazılı izin alınmıştır.

Bulgular: İncelenen tarihler arasında ambulans isteğinde bulunanların %2,9'unun okul içinden yapılan başvuru olduğu belirlenmiştir. Okul vakalarının çağrı nedenleri incelendiğinde %69,4'ünün medikal olduğu ve başvuranların %31,3'ünün psikiyatrik hastalık (konversiyon, anksiyete bozukluğu vb.) ön tanısı aldığı saptanmıştır. Başvuranların %62,1'i hastaneye nakil, %37,0'ı olay yerinde müdahale ile sonuçlanmıştır.

Sonuç: Çalışmamızda, okullardan yapılan başvuruların bir bölümüne, hastane ortamı gerektirmeksizin tıbbi müdahale yapıldığı saptanmıştır. Bulgularımız doğrultusunda okullarda bir sağlık personeli (örn; okul sağlığı hemşiresi gibi) bulunması halinde hastalık ve sakatlık oranlarının düşeceği, Mersin İl Ambulans Servisi'nin iş yükünün azalacağı ve bu durumun ekonomik açıdan katkı sağlayacağı düşünülmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]