[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 009-012
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Koroner Arter Bypass Greft Yapılan 40 Yaş ve Altı Hastaların Erken Dönem Sonuçları
Hasan UNCU1, Mehmet ACIPAYAM2, Tolga Onur BADAK1, Habib ÇAKIR1, Gür Deniz YILDIZ1, Pınar DOĞAN3, Suat KARACA1, İbrahim ÖZSÖYLER1
1Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği, Adana, TÜRKİYE
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahi Anabilim Dalı Hatay, TÜRKİYE
3Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Adana, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Koroner bypass cerrahi; genç yaş; risk faktörleri; mortalite; morbidite

Amaç: Ülkemizde ve Dünya'da genç yaş grubu hastalardaki artışa paralel olarak koroner arter bypass greft (CABG) cerrahisi sıklığı artmaktadır. Bu retrospektif çalışmada, kliniğimizde 40 yaş ve altında kardiyopulmoner bypass (CPB) ile izole CABG uygulanan olgulardaki erken dönem sonuçların değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Nisan.2004- Ocak 2012 tarihleri arasında CPB ile 40 yaş ve altında CABG operasyonu gerçekleştirilen 106 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik verileri, perioperatif ve postoperatif parametreleri değerlendirildi.

Bulgular: Demografik veriler incelendiğinde olguların %59.4'ünde sigara kullanımı, %30.2'sinde diabetes mellitus, %25.5'inde obezite, %66'sında hiperlipidemi saptandı. Hastaların %5.7'sinde sol ana koroner arter hastalığı, %8.5'inde tek damar, %37.7'sinde iki damar ve %53.8'inde üç damar hastalığı mevcut idi. Operasyon verileri değerlendirildiğinde kross klemp süresi 37 dk, CPB süresi 66.8 dk ve ortalama greft sayısı 2.5 saptandı. Mortalite gözlenmedi. Yedi olguda atriyal fibrilasyon, 3 hastada safen ven grefti alınan bacakta yüzeyel doku enfeksiyonu gelişmişti.

Sonuç: Bu çalışma ile 40 yaş ve altı CABG uygulananlar olgularda sigara ve diabetes mellitus önemli bir risk faktörü olarak tespit edilmiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]