[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 075-079
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kör farenin (Spalax leucodon) İntestinal Pleksüslarında Bazı Nörotransmiterlerin İmmunohistokimyasal Lokalizasyonu
Mine YAMAN, Ali BAYRAKDAR, Berrin GENÇER TARAKÇI
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Enterik sinir sistemi, immunohistokimya, intestinal pleksüs, kör fare

Bu çalışmanın amacı kör fare (Spalax leucodon) intestinal pleksüslarında kalsitonin gene-related peptid (CGRP), substance P (SP), nöropeptid Y (NPY), vasoactive intestinal peptid (VIP) ve serotonin immunoreaktivitesinin varlığını araştırmaktır. İmmunohistokimyasal incelemeler ince ve kalın bağırsağın ileum ve kolon bölümlerinde yapıldı. CGRP immunoreaktif nöronal yapılar ileum ve kolonun miyenterik pleksüsları içinde enterik gangliyonlar şeklinde belirlendi. SP immunoreaktivitesi bu bağırsak bölümlerinin her iki kas tabakası içinde uzayan sinir telleri ve miyenterik ganglionlar şeklinde ayıtedildi. Ayrıca NPY sinir hücre cisimcikleri ve iplikleri ileum ve kolonun miyenterik pleksüs ve lamina propriyasında mevcuttu. Buna karşın VIP ve serotonin immunoreaktif yapılar ince ve kalın bağırsağın herhangi bir bölümünde tespit edilemedi. Sonuç olarak, bu çalışma kör farenin ince ve kalın bağırsaklarının mukozal ve gangliyoner pleksüslarında farklı nöronal popülasyonların varlığını ortaya koydu.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]