[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-004
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Meme Küçültme Operasyonlarında Tumesen İnfiltrasyonu ve Bupivakain injeksiyonunun Postoperatif Ağrıya Etkisi
Serdar ALTUN1, Aysun YILDIZ ALTUN2
1Harput Devlet Hastanesi, Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
2Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Meme küçültme, bupivakain, postoperatif ağrı, Reduction mammaplasty, bupivacaine, postoperative pain

Amaç: Meme küçültme operasyonları, meme hipertrofisi'nin sebep olduğu semptomların giderilebilmesi için meme kütlesinin küçültülmesi olarak tanımlanabilir. Glanduler rezeksiyonun agresif yapıldığı bu ameliyatların en sık görülen erken komplikasyonları şiddetli postoperatif ağrı ve kanamadır. Retrospektif çalışmadaki amacımız uzun etkili bir lokal anestezik olan bupivakain ile hazırlanmış tumesen solüsyonu infiltrasyonu yapılan hastalarla; herhangibir lokal anestezik eklemeden hazırlanmış tümesen solüsyon infiltrasyonu yapılan hastaların postoperatif ağrı, drenden gelen kanama miktarı ve dren kalma süreleri açısından değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Kasım 2011-Ocak 2013 tarihleri arasında Harput Devlet Hastanesinde meme küçültme operasyonu yapılan hastaların verileri retrospektif olarak incelendi ve tumesen solüsyonu infiltrasyonu uygulanan vertikal skarlı meme küçültme yapılan 38 hastanın verileri değerlendirmeye alındı. Hastalar, operasyon sırasında meme dokusuna yapılan infiltrasyon çeşidine göre gruplara ayrıldı. Yapılan infiltrasyon miktarı, yaş, rezeksiyon miktarı, postoperatif ağrı, drenden gelen kan miktarı ve dren çekilme süreleri açısından irdelendi.

Bulgular: 21 hastaya (%55) bupivakain içeren tumesen solüsyonu enjekte edildi (Grup I). 17 hastaya (%45) ise bupivakain ihtiva etmeyen tumesen solüsyonu enjekte edildi (Grup II). Her iki memeden rezeksiyon miktarı Grup I'de 1532 gram, Grup II'de 1604 gramdı. Memeye infiltre edilen solüsyon miktarı Grup I'de 115 mL, Grup II'de 124 mL'di. VAS değerleri Grup I de 6. Saat 3.4, Grup II de 6.58 bulundu. 12. Saat VAS değeri Grup I de 3.71, Grup II de 6.23 bulundu.

Sonuç: Meme küçültme operasyonları erken postoperatif dönemde ağrılı bir işlemdir. Bupivakain içeren tumesen solüsyonu infiltrasyonu postoperatif ilk 12 saatte ağrıyı azaltmaktadır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]