[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 011-016
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Spina Bifidalı Çocuklarda Üst Ekstremite Kas Kuvveti ile Solunum Fonksiyon Parametreleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tülay TARSUSLU ŞİMŞEK1, Bahriye TÜRKÜCÜOĞLU2
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İzmir, TÜRKİYE
2Mavi İzlenim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Kocaeli, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Omurga disrafisi, solunum fonksiyon testler, kas kuvveti, spirometri, Spinal dysraphism, respiratory function tests, muscle strength, spirometry

Amaç: Bu çalışmanın amacı, spina bifidalı (SB) çocuklarda üst ekstremite kas kuvveti ile solunum fonksiyon parametreleri arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yaş ortalaması 9.2±2.4 yıl olan 44 myelomeningosel tip SB'li çocuk dahil edilmiştir. Çocukların sosyodemografik bilgileri alındıktan sonra çocuklarda solunum fonksiyonunu belirlemek için spirometrik ölçümler yapıldı: Zorlu Vital Kapasite (FVC), 1. Saniyedeki Zorlu Eksiratuar Hacim (FEV1), Tepe Akım Hızı (PEF), %25-27'lik Periyottaki Zorlu Ekspiratuar Akım Hızı (FEF%25-75), %50'lik Periyottaki Zorlu Ekspiratuar Akım Hızı (FEF %50). Kas testi üst ekstremiteye gross kas testi olarak ve pectoralis major, biceps brachii, triceps brachii, deltoideus kaslarına izole bir şekilde yapıldı. Sonuçlar, izole kas kuvveti için her iki ekstremiteden elde edilen toplam puan ve gross testten elde edilen toplam puan olarak kaydedildi.

Bulgular: Çocukların %2.3'ü torakal, %27.3'ü torako-lumbal, %38.6'sı lumbal, %27.3'ü lumbosakral, %4.5'i sakral bölge etkilenimliydi. Yapılan istatistiksel analizde, üst ekstremite toplam kas kuvveti ile FVC, FEV1, PEF arasında bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). FEF %25-75 ile deltoideus ve biceps brachii kas kuvveti arasında, FEF%50 ile deltoideus, biceps brachii ve pectoralis major kas kuvveti arasında bir ilişki bulunmuştur (P<0.05).

Sonuç: SB'lı çocuklarda üst ekstremite kas kuvveti ve fonksiyonelliği solunum fonksiyonu bakımından önemlidir. Çocukların rehabilitasyonu sürecinde üst ekstremite kas kuvvetini arttırmak ve elin fonksiyonel kullanımını kazandırmaya yönelik uygulamaların solunum fonksiyonuna olumlu etkiler yaratacağını düşünüyoruz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]