[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2020, Cilt 34, Sayı 3, Sayfa(lar) 179-183
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Halep Keçisi ve Oğlaklarında Doğum Şekline Bağlı Olarak Kan ve Kolostrumda Bazı İz Element Seviyelerinin Araştırılması
Pelin Fatoş POLAT DİNÇER1, Tuğra AKKUŞ2
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, TÜRKİYE
2Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Halep keçi, oğlak, kolostrum, bakır, çinko, selenyum
Özet
Bu çalışma bakır (Cu), çinko (Zn) ve selenyum (Se) elementlerinin bölgede yaygın bulunan Halep keçilerinde ve oğlaklarındaki miktarını belirlemek ve doğum şeklinin bu elementler üzerinde etkisini değerlendirmek için yapıldı. Çalışma için normal doğum (grup I, n:20) ve güç doğum yapan (grup II, n:20) toplam 40 Halep keçisi kullanıldı. Her iki grupta doğum yapan annelerden ve yavrulardan 0−4 saat içerisinde bir defa olmak üzere 5 mL kan alındı. Ayrıca annelerden 5 mL kolostrum alınıp, plazma ve kolostrumlar analiz yapılıncaya kadar −20°C‘de saklandı. Plazma kütle spektrometresi (ICP-MS) ile plazmada Cu, Zn ve Se; kolostrumda Zn ve Se ölçümleri yapıldı. Her iki grup içerisinde değerlendirilen parametrelerde anne plazma, yavru plazma ve kolostrum açısından belirgin farklılıklar gösterdiği görüldü ve ölçülen iz elementlerin tamamı Grup II’de Grup I’e göre daha düşük bulundu. Anne plazma parametreleri incelendiğinde; Cu, Zn ve Se değerleri açısından gruplar arası anlamlı (P=0.007, P=0.023, P=0.029) fark saptandı. Yavru plazma parametreleri incelendiğinde; Cu, Zn ve Se değerleri açısından gruplar arasında fark bulundu (P=0.001, P=0.000, P=0.003). Gruplar arası kolostrum içeriği incelendiğinde; Zn ve Se değerleri açısından fark anlamlı tespit edildi (P=0.000). Sonuç olarak, Halep keçilerinin doğum şekline bağlı olarak kan ve kolostrumda bazı iz elementlerde azalma olduğu, doğum sonrası oğlak ve annelerin ilave takviyelerle daha sağlıklı ve daha az yavru kaybının olabileceği kanısına varıldı.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Vitamin ve mineraller büyüme, reprodüksiyon ve immunite açısından oldukça önemli role sahiptirler 1. Ruminantlardan istenilen verimin elde edilmesi için vücutlarındaki mineralin yeterli düzeyde olması çok önemlidir 2.

  İz elementler organizmada düzenleyici, yapısal ve katalitik fonksiyona sahip olup immun sistem üzerinde önemli etkileri vardır 3. İz elementlerin fetüse plasenta yoluyla, yeni doğan yavrulara kolostrum yoluyla nakledildiği düşünüldüğünde gebe hayvanlarda iz elementlerin yeterli seviyeleri yeni doğanların ihtiyaçlarının sağlanmasında oldukça önemlidir 4-8. İz elementlerin emilimi diyetteki düzeylerine bağlı olup, organik kökenlilerde daha yüksektir 9-12.

  Yeterli düzeyde iz elementi vücudunda bulunduran anneden doğan yavruların kanlarında da anneleriyle paralel olarak mineral düzeylerine rastlanmaktadır. Yeni doğan yavru için kolostrum en iyi kaynaktır 13,14. İz elementler kolostrumun kalite ve yapısını etkileyerek meme sağlık durumunu belirler. Selenyum (Se) zengin olan sütte immunoglobulin düzeyleri yüksek olduğundan, mastitis insidensi azdır 9,15. Mineraller vücuttan başlıca idrarla ve sütle atılırlar 3,16-18. İz elementler kan-meme ve kan-plasental bariyerini geçebildiklerinden gebe hayvanlarda gerekli seviyelerinin sağlanması yavruların doğum öncesi ve doğum sonrası dönemde yeterli mineral ihtiyaçlarını almada önemlidir 3,5,13.

  Yetersiz bakır (Cu) eksikliği infertilite, östrusun gecikmesi veya bastırılması, gebe kalma oranında bir azalma, embriyonun ölümü, abort ve ölü doğuma neden olabilir. Çinko (Zn) eksikliği doğurganlık oranında azalma, anormal östrus ve abortla ilişkilidir. Se yetersizliği mikrobiyal ve viral enfeksiyonlara karşı direnç, antikor üretimi, fagositik hücre fonksiyonları ve mitojenlere karşı lenfositlerin (B-T) proliferasyonlarını azaltması ile ilişkili olması nedeniyle neonatal dönem için önemli olduğu belirtilmektedir 19.

  Kolostrum bileşimi hayvanın fizyolojisi (gebelik, yaş, meme sağlığı), kalıtım (ırk), çevre (mevsim, beslenme) ve sağım faktörlerine bağlı olduğunu belirtilmiş 20 ancak doğum şeklinin etkisi olup olmadığına dair bir literatür verisiyle karşılaşılmamıştır.

  Bu çalışmada bölgemizde yaygın bulunan Halep keçilerinde doğum şekline bağlı olarak; Cu, Zn ve Se iz elementlerinin anne ve yavrularındaki miktarını belirlemek ve doğum şeklinin bu iz elementlerin miktarı üzerine etkisini araştırıp elde edilen verilerin sunulması amaçlanmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Grupların Belirlenmesi: Çalışma için Dollvet Hadyek’ten 29/05/2020 tarihli 2020/04 sayılı etik kurul izni alınmıştır. Çalışma materyalini Şanlıurfa ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliğine üye özel bir keçi işletmesinde bulunan Halep keçileri oluşturdu. Alınan anamnezde önceki doğumunda herhangi bir sorun yaşamamış, en az bir doğum yapmış ve herhangi bir fertilite problemi bulunmayan, 1-5 yaş aralığında (ortalama Grup I: 3,15; Grup II: 2,95) ve 2,5-3,5 vücut kondisyon skoru aralığına sahip 40 adet Halep keçisi ve yavruları çalışmaya dahil edildi. İşletmedeki keçiler her gün merada otlatıldı. Laktasyonun başlaması ile meradan ağıla dönen keçilere meraya ilaveten günlük ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak kuru yonca ve kesif yem verildi. Doğum şekline göre oluşturulan gruplar; normal (Grup I, n=20) ve güç doğum (Grup II, n=20) durumuna göre ikiye ayrıldı. Herhangi bir müdahale uygulanmadan kendiliğinden gerçekleşen doğumlar normal doğum olarak sınıflandırılırken, doğum süresi 90 dakikadan fazla olan veya fetal membranlar yırtılıp 30 dakika boyunca ilerleme görülmeyen doğum da güç doğum olarak sınıflandırıldı 21. Güç doğumlara müdahale süresi 1 dakika ile 20 dakika arasındaydı (ortalama 10 dk). Güç doğum grubunu sadece fetal geliş bozuklukları (presentasyon, pozisyon ve postür) oluşturmuştur. Her iki grupta anne ve yavruların (kolostrum içirilmeden) V. Jugularis'lerinden doğum sonrası 0-4 saat içinde 5 mL vakumlu EDTA’lı tüplere kan alınıp 3000 devirde 10 dakika santrifüj (Bench-Top Centrifuge NF 400R, Belçika) edildi. Yine her iki gruptaki annelerden doğum sonrası 0-4 saat içinde 5 ml kolostrum alınıp, plazma ve kolostrumlar analiz yapılıncaya kadar –20°C‘de saklandı.

  Laboratuvar Analizleri: Çalışmanın laboratuvar analizleri Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEITAM)’inde gerçekleştirildi. Öncelikle sütlerden 0.1 g teflon kaplara konuldu. Üzerine 1 mL hidrojen peroksit (H2O2) ve 4 mL kral suyu (Hidroklorik asit ve nitrik asidin 3:1 oranında karıştırılmasıyla elde edilir) eklenerek 250-270°C’de yakma işlemi gerçekleştirildi ve 50 mL ultra saf su ile tamamlandı. Aynı işlem 0.5 mL plazma içinde uygulandı. Ardından indüktif olarak eşleştirilmiş ICP-MS (Agilent, 7500ce Octopole Reaction System, Japan) ile kanda Cu, Zn ve Se; sütte Zn ve Se ölçümleri yapıldı.

  İstatistiksel Analiz: Verilerin istatistiki analizi Statistical Package for the Social Sciences (SPSS for Windows; version 22.0) paket programı ile gerçekleştirildi. Değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu görsel (histogram ve olasılık grafikleri) ve analitik yöntemlerle (Kolmogorov-Smirnov/Shapiro-Wilk testleri) incelendi. Tanımlayıcı analizler normal dağılan değişkenler için ortalama ± standart hata şeklinde verildi. İlgili verilerden anne serum ve süt değerleri normal dağılım gösterdiği belirlendiğinden bu parametreler gruplar arasında Independent samples t-test kullanılarak karşılaştırıldı. P-değerinin 0.05’in altında olduğu durumlar istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar şeklinde değerlendirildi 22.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Anne ve yavru plazmasında ortalama Zn, Se, Cu değerleri sırasıyla Grup I ve Grup II’de ölçüldü (Tablo 1). Anne plazma parametreleri incelendiğinde; Cu, Zn ve Se değerleri açısından gruplar arası fark anlamlı (P=0.007, P=0.023, P=0.029) bulundu. Yavru plazma parametreleri incelendiğinde; Cu, Zn ve Se değerleri açısından gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.001, p=0.000, p=0.003). Gruplar arası kolostrum içeriği incelendiğinde; Zn ve Se değerleri açısından fark istatistiksel olarak anlamlıydı (P=0.000). Her iki grup içerisinde değerlendirilen parametrelerde anne plazma, yavru plazma ve kolostrum açısından belirgin farklılıklar gösterdiği görüldü ve ölçülen iz elementlerin tamamı Grup II’de Grup I’e göre daha düşük bulundu.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Anne ve yavru kan plazmasında Grup 1 ve Grup 2’deki ortalama Cu, Zn ve Se değerleri


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Grup 1 ve Grup 2‘nin kolostrum Zn ve Se ortalama değerleri

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Yetiştiriciliğin en önemli sorunlarından biri yavru kayıplarıdır. Keçi yetiştiriciliği yapılan işletmelerde oğlak kaybı %10 ile %60 arasında olurken, entansif yetiştiricilikte bu oran %8 ile %17 arasındadır 22,23. Yeni doğanların yaşama gücü, yavruların canlı olarak doğup sütten kesilinceye kadarki sürede hayatta kalabilme yeteneğine verilen isimdir 24. Küçük ruminant yetiştiriciliğinde yaşama gücü yüksek yavrular istenir. Yaşama gücü hayvan refahında önemli bir gösterge oluşturması ile işletmelerde büyüme ve karlılığın temel esasını oluşturur 25. Ruminantların yaşama gücüne; doğum ağırlığı, doğum tipi, doğum mevsimi, ırk, cinsiyet, bakım, besleme, güç doğum, erken doğum, septisemi ve ishal gibi faktörlerin etkisinin önemli olduğu yapılan çalışmalarda belirtilmiş 26-30 ancak doğum şeklinin oluşturduğu durumun anne ve yavru kan değerlerindeki bazı iz element düzey tablosu ortaya konulmamıştır.

  Yeni doğan kayıpların büyük bir kısmı doğumun ilk 48 saatinde meydana gelir ve bu ölümlerin çoğunun sebebi doğum ağırlığı ile ilişkilendirilmiştir 27,31-34. Çalışmada kullanılan hayvanlar hem ekstansif hem de entansif besi yapan bir çiftlikte ve genel kondisyonları iyi keçilerden oluşarak bölgesel görülen iz element eksiklik 35-36 durumunda bir örneklik sağlanmıştır. Doğan oğlaklardan ise doğumu izleyen 30-45 dakika sonra solunum, nabız, vücut ısısı ve ayağa kalkma gibi fonksiyonları düzene girdikten sonra kan örneği alınmış olup yaşama şansı düşük oğlaklar çalışmaya dâhil edilmemiştir.

  Kolostrum, memeli hayvanlar ve insanlar için doğumdan hemen sonra alınması gereken yüksek besleyici, hastalıklara karşı koruyucu ve yaşama gücünü artıran hayati öneme sahip olan sıvı besin kaynağıdır. Kolostrumun fiziksel özellikleri ve bileşimi üzerinde hayvan türü, ırkı, doğum öncesi beslenme kalitesi, stres, bireysel farklılıklar, kuru dönem uzunluğu, genetik özellikleri ve doğum zamanı faktörlerinin etkisi kanıtlanmıştır 37. Keçiler sahip oldukları plasenta tipi nedeniyle yavruları için hayatiyet arz eden biyolojik aktif maddeleri, gebelikleri esnasında kan-plasenta bariyer engelinden dolayı bazılarını aktaramazlar ve yavrular hipogammaglobulinemik doğarlar dolayısıyla patojenlere ve oksidatif stresin zararlı etkilerine karşı son derece duyarlıdırlar. Bu nedenle oğlakların diğer ruminant yavruları gibi kolostrumu doğumu takiben en erken zamanda almaları önemlidir 38-40.

  Hayvanlarda çeşitli iz element düzeyleri farklı türlerde yayınlanmış olsa da 9,41-46 keçilerdeki uygulamalar daha kısıtlıdır 47-50. Sunulan çalışmada kullanılan Halep keçilerinin bölgemizde yaygın şekilde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu keçi ırklarına ait kan ve kolostrum örnekleri doğumu takiben toplandı ve Cu, Zn ve Se düzeylerinde doğum şekline bağlı meydana gelen değişimler belirlendi. Bu çalışma ile doğum şekline bağlı iz element açığını belirleyip yapılacak takviyelerle yavru kayıplarının azaltılması amaçlanmıştır. Keçilerde yapılan araştırmalarda doğum sonrası kan 49, süt 48, kan/süt 50 veya mezbaha materyalinden alınan vücut dokularından 47 Cu, Zn ve Se değerleri ayrı ayrı değerlendirildiğinde plazma Cu, Zn ve Se değerleri ile kolostrum Zn ve Se ölçümleri çalışmadaki normal doğum şekillenen oğlak ve keçilerin kan plazması ve kolostrum düzeyleri ile benzerlik göstermektedir. Çalışmada optimum şartlar oluşturulmuş ve güç doğum şekillenen keçilerde normal doğuma göre gruplar arasında farklılık şekillenmiştir. Kolostrumda, anne ve yavru plazmasında doğum şekline bağlı meydana gelen mineral değerlerindeki bu farklılığın doğumdan hemen önceye kadar devam eden plasenta yoluyla mineral geçişin olabileceğini düşündürmektedir. Normal doğum yapan hayvanlarda kan-plasenta bariyeri kusursuz işlerken, güç doğum yapan hayvanlarda kan-plasenta bariyerinin bozulmasına bağlı iz elementlerde farklılık olabildiği kanısına varılmıştır. Ancak güç doğum şekillenen keçiler, oğlaklarındaki iz element düzeyi literatür taramalarında herhangi bir yayına rastlanmamış ve elde edilen değerler kıyaslanamamış olup çalışmamız bu anlamda literatüre önemli bilgiler katmıştır.

  Yapılan bir çalışmada 51, doğum sonrası 96 saat içinde gözlenen buzağı mortalitesinin %64’ü güç doğumdan (travma, hipoksi ve asidozis) kaynaklandığı ortaya konmuştur. Güç doğumda amniyotik sıvının aspirasyonu; kolostral Ig’lerin emilimi, kan gazları veya yeni doğan sağlıklı buzağının asit-baz değerlerini olumsuz yönde etkilemektedir ve buzağıları neonatal infeksiyonlara duyarlı hale getirdiği bildirilmiştir 52. Cu, Se ve Zn immun yanıtın oluşmasında gerekli olduğu belirtilmiştir 3.

  Sonuç olarak, elde edilen bulguların incelenmesi ve geçmiş literatür bilgilerinin karşılaştırılması sonrasında doğum şeklinin iz elementler üzerinde etkili olduğu görülmüş ve güç doğumlarda bazı iz element düzeylerinin azaldığı tespit edilmiştir. Güç doğumlarda gerekli takviyelerin yapılması; yeni doğan yaşama şansının artırılması, oğlak kayıplarının azaltılması ve hayvancılık ekonomisine katkı sağlayacağı kanaatini oluşturmuştur.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Andrieu S. Is there a role for organic trace element supplements in transition cow health? Vet J 2008; 176: 77-83.

  2) Arthur A.J. Trace minerals for beef cattle. Agriculture, Food and Rural Revitalization. Saskatchewan-Canada, 2000.

  3) Underwood EJ, Suttle NF. The Mineral Nutrition of Livestock. 4nd Edition, UK: Cabi, 1999.

  4) Swecker WS, Thatcher CD, Eversole DE, et al. Effect of selenium supplementation on colostral IgG concentration in cowsgrazing selenium-dependent pastures and on postsuckle serum IgG concentration in their calves. Am J Vet Res 1995; 56: 450-453.

  5) Hostetler CE, Kincaid RL, Mirando MA. The role of essential trace elements in embryonic and foetal development in livestock. Vet J 2003; 166: 125-139.

  6) Pavlata L, Prasek J, Podhorsky A, et al. Selenium metabolism in cattle: Maternal transfer of selenium to newborn calves at different selenium concentrations in dams. Acta Veterinaria Brno 2003; 72: 639-646.

  7) Pavlata L, Prasek J, Filipek J, et al. Influence of parenteral administration of selenium and vitamin E during pregnancy on selected metabolic parameters and colostrum quality in dairy cows at parturition. Vet Med-Czech 2004; 49: 149-155.

  8) Pavlata L, Pechova A, Dvorak R. Microelements in colostrum and blood of cows and their calves during colostral nutritions. Acta Vet Brno 2004; 73: 421-429.

  9) Knowles SO, Grace ND, Wurms K, et al. Significance of amount and form of dietary selenium on blood, milk, and casein selenium concentrations in grazing cows. J Dairy Sci 1999; 82: 429-437.

  10) Caq J, Henry PR, Guo R, et al. Chemical characteristics and relative bioavailability of supplemental organic zinc sources for poultry and ruminants. J Anim Sci 2000; 78: 2039-2054.

  11) Kuricova S, Boldizarova K, Gresakova L, et al. Chicken selenium status when fed a diet supplemented with Se-yeast. Acta Vet Brno 2003; 72: 339-346.

  12) Mitchell K. Trace Minerals and Dairy Cattle. Case Study Bovine Veterinarian 2003; 32-34.

  13) Abdelrahman MM, Kincaid RL. Deposition of cooper, manganese, zinc, and selenium in bovine foetal tissue at different stages of gestation. J Dairy Sci 1993; 76: 3588-3593.

  14) Lacetera N, Bernabucci U, Ronchi B, et al. Effects of selenium and vitamin E administration during a late stage of pregnancy on colostrum and milk production in dairy cows, and on passive immunity and growth of their offspring. Am J Vet Res 1996; 57: 1776-1780.

  15) Hogan JS, Weiss WP, Smith KL. Role of vitamin E and selenium in host defense against mastitis. J Dairy Sci 1993; 76: 2795-2803.

  16) Mcdowell LR. Minerals in Animal and Human Nutrition. 1nd Edition, USA: Elsevier, 1992.

  17) Leng L, Boldizarova K, Faix S, et al. The urinary excretion of selenium in sheep treated with a vasopressin analogue. Vet Res 2000; 31: 499-505.

  18) Arova KB, Gresakova L, Faix S, et al. Urinary selenium excretion in seleniteloaded sheep and subsequent Se dynamics in blood constituents. Reprod Nutr Dev 2003; 43: 385-393.

  19) Kremidjian-Schmacher L, Stotzky G. Selenium and immune responses. Environ Res 1987; 42: 277-303.

  20) Tekinşen OC. Süt Üretim Teknolojisi. 1nd Edition, Konya: Selçuk Üniversitesi Basımevi, 2003.

  21) Threlfall WR. Parturition and dystocia. In: Youngquist RS, Threlfall WR. (Editors). Large Animal Theriogenology. 2nd Edition, Saunders: Elsevier 2007: 118-130.

  22) Morand–Fehr P, Fedele V, Decandia M, et al. Influence of farming and feeding systems on compotion and quality of goat and sheep milk. Small Ruminant Res 2007; 68: 20-34.

  23) Sherman DM. Causes of kid morbidity and mortality: An overview. In: Proc. 4th Intl. Conf. Goats, EMBRAPA-DDT, Brasilia 1987: 335-354.

  24) Akçapınar H, Özbeyaz C. Hayvan Yetiştiriciliği Temel Bilgileri. 1. Baskı, Ankara: Kariyer Matbaacılık, 1999.

  25) Mellor DJ, Stafford KJ. Animal welfare implications of neonatal mortality and morbidity in farm animals. Vet J 2004; 168: 307-324.

  26) Baş S. Koç Katımı Öncesi Farklı Sürelerde Yemlemenin Koyunlarda Döl Verimine, Kuzularda Büyüme ve Yaşama Gücüne Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1985.

  27) Öztürk E, Baş S, Aksoy A, et al. Gebeliğin son döneminde farklı düzeylerde beslemenin koyunların canlı ağırlığına, kuzuların doğum ağırlığına, büyüme gücü ve ölüm oranına etkileri. Doğa Türk Veteriner ve Hayvancılık Dergisi 1989; 1: 3.

  28) Figueiredo HCP, Lage AP, Pereira Júnior FN, et al. Passive immunity in cattle against enterotoxigenic Escherichia coli: serologic evaluation of a bacterin containing K99 and F41 fimbriae in colostrum of vaccinated females and calf serum. Arq Bras Med Vet Zootec 2004; 4: 425-432.

  29) Kutluca M. Laparoskopik Suni Tohumlama Programında Farklı Kızgınlık Senkronizasyon Yöntemlerinin Morkaraman Irkı Koyunlarda Döl Verimi Üzerine Etkisi. Doktora Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.

  30) Sarı M, Önk K, Aksoy AR, Tilki M. Tuj koyunlarında doğum kondisyon puanının kuzuların büyüme özellikleri ve yaşama gücüne etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi 2013; 3: 149-154.

  31) Gökdal Ö. Karakaş Koyunlarının Süt Ve Döl Verimleri ile Dış Yapı ve Büyüme-Gelişme Özellikleri. Doktora Tezi, Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998.

  32) Nowak R, Poindron P. From birth to colostrum: Early steps leading to lamb survival. Reprod Nutr Dev 2006; 46: 431-446.

  33) Brien F, Hebart ML, Hocking Edwards JE, et al. Genetics of lamb survival: preliminary studies of the information nucleus flock. In ‘Proceedings of the eighteenth conference: matching genetics and environment: A new look at an old topic. Barossa Valley 2009; 108-111.

  34) Koyuncu M, Duymaz, Y. Kuzularda yaşama gücünün iyileştirilmesi. Uludağ Üniversitesi, Hayvansal Üretim 2017; 1: 46-56.

  35) Durmuş H. Harran Bölgesindeki Koyunlarda Bakır, Çinko ve Demir Seviyelerinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa: Harran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2014.

  36) Şahin M. Birecik Bölgesindeki Koyunlarda Bakır, Çinko ve Demir Seviyelerinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa: Harran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2014.

  37) Argüello A, Castro N, Alvarez S, et al. Effects of the number of lactations and litter size on chemical composition and physical characteristics of goat colostrums. Small Ruminant Res 2006; 64: 53-59.

  38) Argüello A, Castro N, Zamorano MJ, et al. Passive transfer of immunity in kid goats fed refrigerated and frozen goat colostrum and commercial sheep colostrum. Small Ruminant Res 2004; 54: 237-241

  39) Castro N, Capote J, Alvarez S, et al. Effects of lyophilized colostrum and different colostrum feed ingregimens on passive transfer of immunoglobuling in Majorera goat kids. J Dairy Sci 2005; 88: 3650-3654.

  40) Constant SB, Leblanc MM, Klaptein EF, et al. Serum immunoglobulin G concentration in goatkids fed colostrumor a colostrum substitute. J A Vet Med Assoc 1994; 205: 1759-1762.

  41) Weiss WP. Selenium nutrition of dairy cows: Comparing responses to organic and inorganic selenium forms. In: Lyons PT, Jacques KA (Editors). Alltech Annual Symp. Nutr., Biotechnol. Feed Food Ind. UK: Nottingham University Press 2003: 333-343.

  42) Jigam AA, Dauda BEN, Jimoh T, et al. Determination of copper, zinc, lead and some biochemical parameters in fresh cow milk from different locations in Niger State, Nigeria. AJFST 2011 3: 156-160.

  43) Tripathi RM, Raghunath R, Sastry VN, et al. Daily intake of heavy metals by infants through milk and milk products. Sci Total Environ 1999; 227: 229-235.

  44) Kira CS, Maihara VA. Determination of major and minör elements in dairy products through inductively coupled plasma optical emission spectrometry after wet partial digestion and neutron activation analysis, Food Chem 2007; 100: 390-395.

  45) Öcal H, Türköz Y, Çetin H, et al. Retensiyo sekundinarumlu ineklerde kan serumu kalsiyum (Ca) ve fosfor (P) düzeyleri üzerine çalışma. Turk J Vet Anim Sci 1999; 3: 591-595.

  46) Kalkan C, Yılmaz B, Türköz Y, et al. Investigation of variations ın serum and plasma Zn and Cu concentrations during the oestrous cycles in cows. FÜ Sağlık Bilimleri Dergisi 1999, 3: 373-378.

  47) Abdelrahman M. Copper, manganese, zinc, iron and calcium in fetal tissue of baladi goats at Northern of Jordan. J Anım Vet Adv 2003; 4: 209-214.

  48) Kracmar S, Gajdusek S, Jelinek P et al. Changes in contents of some macro- and microelements in goat’s colostrum within the first 72 h after parturition. Small Ruminant Res 2003; 49: 213-218.

  49) Misurova L, Pavlata L, Pechova A et al. Selenium metabolism in goats – maternal transfer of selenium to newborn kids. Vet Med 2009 3: 125-130.

  50) Kachuee R, Moeini M, Souri M. Effects of organic and inorganic selenium supplementation during late pregnancy on colostrum and serum Se status, performance and passive immunity in Merghoz goats. Anim Prod Sci 2014; 54: 1016-1022.

  51) Bellows RA, Lammoglia MA. Effects of severity of dystocia on cold tolerance and serum concentrations of glucose and cortisol in neonatal beef calves. Theriogenology 2000, 53: 803-813.

  52) Lopez A, Löfstedt J, Bildfell R, et al. Pulmonary histopathologic findings, acid-base status, and absorption of colostral immunoglobulins in mewborn calves. Am J Vet Res 1994; 9: 1303-1307.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]