[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 039-043
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
RATLARDA CİSPLATİN VE GENTAMİSİNİN KAN İLE KARACİĞERDE OLUŞTURDUKLARI OKSİDATİF STRES ÜZERİNE LİKOPENİN ETKİLERİ
İzzet KARAHAN1, Seval YILMAZ2, Ahmet ATEŞŞAHİN1
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Cisplatin, Gentamisin, Likopen, Malondialdehit, Glutatyon
Özet
Bu çalışma, cisplatin ve gentamisinin kan ile karaciğerde oluşturabilecekleri oksidatif stresi belirlemek ve likopenin iyileştirici bir etkisinin olup olmadığını araştırmak amacıyla yapıldı.

Araştırmada kullanılan ratlar her grupta 6 hayvan olacak şekilde 5 gruba bölündü ve birinci grup kontrol olarak ayrıldı. Grup 2, 3, 4 ve 5’teki hayvanlara sırasıyla tek doz cisplatin (7 mg/kg); cisplatin uygulamasını takiben 5 gün süreyle likopen (4 mg/kg); 6 gün süre ile gentamisin (100 mg/kg) ve gentamisin ile birlikte likopen uygulamaları yapıldı. Tek doz cisplatin uygulamasını takiben 5. günde, diğer gruplarda ise son uygulamadan 24 saat sonra kan ve karaciğer örnekleri alındı. Bu örneklerde malondialdehid (MDA) ve indirgenmiş glutatyon (GSH) düzeyleri spektrofotometrik yöntemlerle belirlendi.

Tek doz cisplatin uygulanan ratlarda plazma MDA ve kan GSH ile karaciğer MDA düzeylerinde önemli artışların olduğu, buna karşın cisplatin uygulamasını takiben likopen verilen grupta bu değerlerin kontrol değerlerine yaklaştığı belirlendi. Karaciğer GSH düzeylerinde ise kontrol grubuna göre bir farklılık olmadığı görüldü. Gentamisin uygulaması yapılan ratlarda ise yalnızca plazma MDA düzeylerinde kontrol grubuna göre bir artış belirlenirken, karaciğer MDA ve GSH ile kan GSH düzeylerinin değişmediği tespit edildi. Diğer yandan, likopenle birlikte gentamisin uygulanan grupta ise plazma MDA düzeylerinin kontrol değerlerine yaklaştığı belirlendi.

Sonuç olarak, ratlarda gentamisin uygulamasının kan ve karaciğerde oksidatif stres oluşumunu önemli ölçüde etkilemediği, buna karşın cisplatin uygulamasının ise oksidatif stresi artırdığı ve likopen uygulamasının ise artan oksidatif stresi engelleyebileceği kanaatine varıldı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Çoğu ksenobiotiklerin toksisitesinde olduğu gibi, anormal düzeyde etkin oksijen radikalleri oluşumu, bazı makromoleküller ve hücrede hasar, membran lipidlerinin peroksidasyonunu içeren çeşitli mekanizmalarla nekroz, protein denatürasyonu ve DNA hasarı meydana getirebilir 1,2.

  Cisplatin (cis-diamminedichloroplatinum II) halen yaygın olarak antikarsinojenik olarak kullanılan önemli bir sitotoksik maddedir 3,4. Aminoglikozid antibiyotikler, özellikle gentamisin, ise veteriner ve insan hekimliğinde bilhassa gram negatif bakteriyel enfeksiyonlara karşı yaygın olarak kullanılmaktadır 5,6. Bu maddelerin terapotik anlamda ve doza bağlı neden olduğu toksisite oranı oldukça yüksektir. Bu yüzden klinik olarak kullanımları oldukça sınırlı bir hale gelmiştir 7-9. Hem cisplatin hem de gentamisinin in vitro ve in vivo çalışmalarda, etkin oksijen radikallerinin düzeyini artırdığı gözlenmiştir. Cisplatin ve gentamisin uygulamaları sonucu oluşan lipid peroksidasyona bağlı olarak dokularda MDA ve GSH düzeylerinde ve bazı koruyucu enzimlerin aktiviteleri ile antioksidan maddelerin düzeylerinde değişikliklere neden oldukları gösterilmiştir 2,4,10,11.

  Vitamin E, selenium, vitamin C ve karotenoidler gibi antioksidan maddeler ilaç ve ksenobiotiklerin oluşturdukları oksidatif hasarlara karşı koruyucu etkilere sahiptirler 3,10-12. Karotenoidlerin oksidatif stres üzerine etkisine dair pekçok araştırmalar yapılmıştır. Domates ve domatesten elde edilen ürünler likopen ve diğer benzeri karotenoidleri içerir. Likopen, bir alifatik hidrokarbondur ve doğal olarak bulunan yaklaşık 600 karotenoidden bir tanesidir 13-15. Likopen, singlet oksijen ile serbest radikallerin etkilerini önleme kapasitesi ve yüksek derecede antioksidan etkisi yönünden son zamanlarda yapılan çalışmalarda dikkatleri üzerine çekmektedir. Likopen tarafından güçlü bir şekilde oluşturulan antioksidan aktivite, çeşitli oksidatif hasarlar, toksisite ve diğer hastalıkların önlenmesine katkıda bulunmaktadır. Bundan dolayı, karotenoidler arasında likopen biyolojik etkin oksijen gruplarına karşı daha etkili, bir antioksidandır ve hem in vivo hem de in vitro doku ve hücrelerin iyileşme yada korunmasına katkıda bulunmaktadır 12,14,16,17.

  Bu nedenle, bu çalışmada ratlarda cisplatin ve gentamisinin kan ve karaciğerde neden olabilecekleri oksidatif hasar üzerine likopenin muhtemel koruyucu veya iyileştirici etkilerini ortaya koymak amaçlanmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Hayvan Materyali : Bu araştırmada, 190-250 g ağırlıklarında 30 adet, erkek, sağlıklı, Sprague-Dawley ırkı ratlar (Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deneysel Araştırma Merkezi, Elazığ) kullanıldı. Araştırmada deneysel uygulamalar laboratuvar hayvanlarının bakımı ve kullanımı şartlarına uygun olarak yürütüldü. Deneysel uygulamalar süresince ratlara standart ticari rat yemi ve musluk suyu ad libitum sağlandı.

  Deneysel İlaç Uygulamaları : Hayvanlar, bir grupta 6 rat olacak şekilde rastgele 5 gruba bölündü. Ratlara, böbrek hasarı yapıcı etkiye sebep olduğu iyi bilinen dozlarda; tek doz cisplatin (7 mg/kg) ve 6 gün süreyle gentamisin (100 mg/kg/gün) intraperitonel olarak enjekte edildi 6,7,9. Likopen ise mısır yağı içinde 4 mg/kg/gün dozunda mide gavajı şeklinde uygulandı. Çalışmada kullanılan likopenin dozu önceki çalışmalara dayanarak seçildi 8,17.

  Deneysel uygulamalar aşağıdaki gibi yapıldı.

  Grup 1 (Kontrol, n = 6): Ratlara, 10 gün 0.5 ml mısır yağı verilmesini takiben 6 gün süreyle günde 0.5 ml intraperitonel (i.p) yolla izotonik sodyum klorür;

  Grup 2 (n = 6): Ratlara tek doz cisplatin;

  Grup 3 (n = 6): Ratlara tek doz cisplatin uygulanmasını takiben 5 gün süreyle likopen;

  Grup 4 (n = 6): Ratlara 6 gün süreyle gentamisin;

  Grup 5 (n = 6): Ratlara gentamisin ile birlikte eş zamanlı olarak 6 gün süreyle likopen uygulamaları yapıldı.

  Örnek Alınması ve Biyokimyasal Analizler: Bütün gruplardaki hayvanlar, son uygulamadan 24 saat sonra sakrifiye edilerek, kan ve karaciğer dokusu örnekleri alındı. Kan örnekleri antikoagülan (%2 sodyum okzalat) içeren tüplere toplandı ve plazmalarını ayırmak için +4 ºC’de 200 g’de 5 dak santrifüje edildi. Plazma örnekleri ve karaciğer örnekleri biyokimyasal analizler yapılıncaya kadar -20 ºC’de saklandı. Analizler öncesinde karaciğer dokuları tüm homojenatta 1:10 (a/h) bulunacak şekilde % 1.15 KCI içeren bir tampon ile Teflon-glass homojenizatörde homojenize edildi. Bu homojenatlar MDA ve GSH düzeylerini belirlemek için 18.000 g’de, +4°C’de 15 dk. santrifüje edildi.

  MDA düzeyleri tiyobarbitürik asit ile reaksiyonuna dayanan Ohkawa ve ark. 18’nın modifiye yöntemine göre; GSH düzeyleri (nmol/g doku) Ellman 19’ın bildirdiği spektrofotometrik yöntemlerle ölçüldü.

  İlaç ve Kimyasal Maddeler: Gentamisin sülfat Eczacıbaşı (İstanbul, Turkey), Cisplatin (l0mg/l0ml, Code 1876A) Faulding Pharmaceuticals Pic (Warwickshire, UK), likopen (%10 FS DSM, Redivivo TM, Code 7803) Nutritional Products firmalarından, indirgenmiş glutatyon, glutatyon redüktaz, tiyobarbitürik asit, fosfotungustik asit, hidrojen peroksit, NADPH ve diğer kimyasallar Sigma’dan (St Louis, MO, USA) ve Merck (Darmstadt, Germany)’ten temin edildi.

  İstatistiksel Analizler: Veriler ortalama değerler (X±SD) olarak verildi. Grup arasındaki karşılaştırmalar tek yönlü varyans analizini takiben Dunnet testiyle değerlendirildi. Sonuçların önem dereceleri p<0.01 ve p<0.05 olarak vurgulandı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Plazma ve Karaciğer MDA Düzeyleri: Tüm uygulamalardaki plazma ve karaciğerde oluşan MDA düzeylerindeki değişimler sırasıyla Şekil 1 ve 2’de sunuldu. Tek doz cisplatin uygulanan ratlarda (Grup 2) plazma MDA (p<0.05) ile karaciğer MDA (p<0.05) düzeylerinde kontrol grubuna göre önemli artışların olduğu, diğer yandan cispatin uygulamasını takiben likopen verilen grupta (Grup 3) hem plazma hem de karaciğer MDA düzeylerinin normale indiği ve kontrol grubuna göre farklılık göstermediği görüldü.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Sekil 1: Tüm Uygulamalardaki Plazma MDA (nmol/ml) Düzeyleri.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Sekil 2: Tüm Uygulamalardaki Karaciğer MDA (nmol/g doku) Düzeyleri.

  Kan ve Karaciğer GSH Düzeyleri: Tüm uygulamalardaki kan ve karaciğerde oluşan GSH düzeylerindeki değişimler sırasıyla Şekil 3 ve 4’te sunuldu. Kan GSH (p<0.01) düzeylerinin yalnızca tek doz cisplatin uygulanan grupta arttığı; cisplatinle birlikte likopen, yalnız başına gentamisin ve gentamisinle eş zamanlı likopen uygulamalarında ise kan GSH düzeylerinin kontrol grubuna göre farklılık göstermediği belirlendi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Sekil 3: Tüm Uygulamalardaki Kan GSH (µmol/ml) Düzeyleri.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Sekil 4: Tüm Uygulamalardaki Karaciğer GSH (µmol/g doku) Düzeyleri.

  Buna karşın karaciğer GSH düzeylerinin cisplatin uygulamasını takiben likopen ve gentamisinle eş zamanlı likopen uygulamaları yapılan gruplarda kontrol grubuna göre daha düşük olduğu görülse de, tüm gruplarda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Cisplatin ve gentamisin gibi bazı ilaçların etkin oksijen radikallerinin oluşturma yeteneğinde olduğu ve etkin oksijen radikallerinin bu maddeler tarafından oluşturulan hasarlarda arttığı bildirilmektedir 3,5,10. Serbest radikaller için bir substrat görevi gören MDA, doymamış yağ asitlerinin yıkımlanması sonucu oluşan dokulardaki lipid peroksidasyonun son ürünüdür. GSH, hücre metabolizmasına katılan, hücre bütünlüğünün muhafazası için esansiyel bir bileşiktir 1,2. Yapılan deneysel çalışmalarda cisplatin ve gentamisin tarafından oluşturulan hasarların artmış olan MDA düzeyleriyle doğrudan ilişkili olduğunu belirlenmiştir 4-9,11. Diğer yandan ksenobiyotikler ve diğer toksik maddelerin oluşturdukları oksidatif hasarlarda oluşan doku GSH seviyeleri ve antioksidan enzim aktivitelerindeki değişiklikler halen tartışmalı bir problemdir. Bazı araştırıcılar 7,11 ratlara cisplatin uygulamasıyla oluşturulan oksidatif strese bağlı olarak böbrek GSH düzeylerinde azalma gözlemlerken, bazı araştırıcılar 3,4,10 ise oluşan hasarın GSH düzeylerini değiştirmediğini ve hatta arttırabileceğini belirlemişlerdir. Ayrıca, gentamisinin de özellikle böbrek dokularında GSH düzeylerini etkilemediği veya azalttığı bildirilmektedir 2,6,8. Bu çalışmada cisplatin ve gentamisinin plazma MDA düzeylerini arttırdığı belirlenirken, karaciğer MDA düzeylerinin ise, yalnızca cisplatin uygulamalarında arttığı görüldü. Diğer yandan, GSH düzeylerinin yalnızca cisplatin uygulamaları sonucunda kanda arttığı tespit edildi. Bu bulgular kan ve karaciğerde cisplatinin oksidatif hasar oluşumunu arttırdığını, gentamisinin ise etkilemediğini ortaya koymaktadır.

  Karotenoidlerin lipid peroksidasyon ve etkin oksijen gruplarının oluşmasına karşı güçlü etkilerinin olduğu iyi bilinmektedir. Likopen, domates ve domates ürünlerinden elde edilen en önemli karotenoiddir 13-15. Tüm karotenoidler gibi likopenin etkin oksijen gruplarıyla ilişkili yüksek düzeydeki oksidatif strese karşı etkisi gösterilmiştir. Enerji etkin oksijen radikallerinden likopen molekülüne aktarılır ve molekül enerji bakımından zengin bir yapıya dönüştürülür. Bu şekilde etkin oksijen gruplarının da tutulması ise likopen moleküllerinin oksidatif yıkımlanmasına sebep olur. Böylece likopen, etkin oksijen radikallerinin aracılık ettiği hasar ve oksitlenme ürünleri oluşumu sonucu görülen hücresel yapıların, lipidlerin, proteinlerin ve DNA’nın in vivo olarak oksidasyonuna karşı koruyucu etki yapar 12,14-16

  Yapılan araştırmalarda 12,13,16,17 likopenin çeşitli sebeplere bağlı olarak oluşturulan oksidatif stresler ile katarakt, yangı, çeşitli kanser vakaları ve kardiyovasküler hastalıklarda antioksidanlar gibi etkiyerek MDA düzeylerini azalttığı, GSH ve vitamin E başta olmak üzere diğer antioksidanların etkinliklerini arttırdığı belirlenmiştir. Ayrıca daha önceki çalışmalarımızda 7,8 uygulama öncesi ve sonrası likopen verilmesinin cisplatin ve gentamisin tarafından oluşturulan böbrek hasarına karşı koruyucu etki sağladığını gösterdik. Bu çalışmada cisplatin tarafından plazma ve karaciğerde, gentamisin tarafından plazmada arttırılan MDA düzeylerinin, likopen verildiğinde normal düzeylere düştüğü; GSH düzeylerinde ise değişmelerin olmadığı belirlendi. Açıkça görülmektedir ki, likopenin karaciğer ve kanda oluşturulan oksidatif hasara karşı faydalı etkilerine katkıda bulunan mekanizmalardan biri onun antioksidan aktiviteye sahip olmasıdır.

  Sonuç olarak, cisplatinin kan ve karaciğerde oksidatif stresi arttırdığı, gentamisinin ise etkisinin önemli olmadığı; likopen uygulanmasının oluşan bu oksidatif strese karşı koruyucu etki sağladığı ortaya konuldu. Klinik olarak bu gibi ilaç veya ksenobiyotik toksititelerine karşı likopenin muhtemel koruyucu ve tedavi edici etkilerinin açıklanması için daha başka çalışmaların yapılmasının gerekli olduğu kanaatine varılmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Kehrer, JP. Free radicals as mediators of tissue injury and disease. Crit Rev Toxicol 1993; 23 (1): 21-48.

  2) Priuska, E.M, Schacht, J. Formation of free radicals by gentamicin and iron and evidence for an iron/gentamicin complex. Biochem Pharmacol 1995; 50 (11): 1749- 1752.

  3) Antunes, LM, Darin, JD, Bianchi, MP. Protective effects of vitamin C against cisplatin-induced nephtotoxicity and lipid peroxidation in adult rats. Pharmacol Res 2000; 41 (4): 405-11.

  4) Mora, LO, Antunes, L.M, Francescato, HD, Bianchi, ML. The effects of oral glutamine on cisplatin-induced nephrotoxicity in rats. Pharmacol Res 2003; 47: 517-522.

  5) Cuzzocrea, S, Mazzon, E, Dugo, L, Serraino, I, Di Paola, R et al. A role for superoxide in gentamicin-mediated nephropathy in rats. Eur J Pharmacol 2002; 16, 450 (1): 67-76.

  6) Nakajima, T, Hishida, A, Kato, A. Mechanisms for protective effects of free radical scavengers on gentamicin-mediated nephropathy in rats. Am J Physiol 1994; 266: F425-431.

  7) Ateşşahin A, Yılmaz S, Karahan İ, Çeribası AO, Karaoğlu A. Effects of lycopene against cisplatin-induce nephrotoxicity and oxidative streess in rats. Toxicology 2005; 212 (2-3): 116-123.

  8) Karahan İ, Ateşşahin A, Yılmaz S, Çeribaşı AO, Sakin F. Protective effect of lycopene on gentamicin-induced oxidative stress and nephrotoxicity in rats. Toxicology 2005; 215 (3): 198-204.

  9) Sadzuka Y, Shoji T, Takino Y. Mechanism of the increase in lipid peroxide induced by cisplatin in the kidneys of rats. Toxicol Lett 1992; 62, (2-3): 293-300.

  10) Naziroğlu M, Karaoğlu A, Aksoy AO. Selenium and high dose vitamin E administration protects cisplatin-induced oxidative damage to renal, liver and lens tissues in rats. Toxicology 2004; 195 (2-3): 221-230.

  11) Silva CR, Greggi Antunes, LM, Bianchi ML. Antioxidant action of bixin against cisplatin-induced chromosome aberrations and lipid peroxidation in rats. Pharmacol Res 2001; 43, 6: 561-566.

  12) Reifen R, Nissenkorn A, Matas Z, Bujanover Y. 5-ASA and lycopene decrease the oxidative stress and inflammation induced by iron in rats with colitis. J Gastroenterol 2004; 396: 514-19.

  13) Gupta SK, Trivedi D, Srivastava S, Joshi S, Halder N, Verma, SD. Lycopene attenuates oxidative stress induced experimental cataract development: an in vitro and in vivo study. Nutr 2003; 19: 794-799.

  14) Heber D and Lu QY. Overview of mechanisms of action of lycopene. Exp Biol Med 2002; 227: 920-923.

  15) Tapiero H, Townsend DM, Tew KD. The role of carotenoids in the prevention of human pathologies. Biomed Pharma 2004; 58: 100-110.

  16) Matos HR, Di Mascio P, Medeiros MH. Protective effect of lycopene on lipid peroxidation and oxidative DNA damage in cell culture. Arch Biochem Biophys 2000; 383 (1): 56-59.

  17) Velmurugan B, Bhuvaneswari V, Nagini S. Antiperoxidative effects of lycopene during N-methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine-induced gastric carcinogenesis. Fitoterapia 2002; 73, 7-8: 604-611.

  18) Ohkawa H, Ohishi N, Yagi K. Assay for lipid peroxides in animal tissues by thiobarbituric acid reaction. Anal Biochem 1979; 95: 351-358.

  19) Ellman G. Tissue sulphydryl groups. Arch Biochem Biophys 1959; 82: 70-77.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]