[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 5, Sayfa(lar) 273-278
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Köpeklerde Halotan ve Desfluran Anestezisinin EKG Üzerine Etkileri
Güler TURSUN, Ali HAYAT
Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Şanlıurfa, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Halotan, desfluran, EKG, köpek
Özet
Bu çalışmada, halotan ve desfluran anestezisinin köpeklerde bazı klinik parametreler ve elektrokardiyografi üzerine olan etkileri araştırıldı. Çalışmada materyal olarak 20 adet sağlıklı köpek kullanıldı. Premedikasyon için xylazin, indüksiyon için propofol kullanıldı. Köpekler, her bir grupta 10 adet olmak üzere iki gruba ayrıldı. Birinci gruba halotan, ikinci gruba ise desfluran uygulandı. Kalp ve solunum sayısı ile vücut ısısı değerleri, anestezi öncesi ve anestezi başladıktan sonra 15 dakika aralıklarla kaydedildi. Elektrokardiyografik ölçümler de anestezi öncesi ve endotracheal entübasyonu takiben her 15 dakikada bir alındı. Halotan ve desfluran anestezilerinde benzer elektrokardiyografik veriler elde edildi. Her iki anestezide en çok görülen aritmi formu olarak sinüs bradikardi tespit edildi. Desfluran grubunda bir köpekte atrioventrikular blokaj şekillendi. Sonuç olarak; hızlı ve rahat uyanma göz önüne alındığında, desfluran anestezisinin halothan anestezisinden daha avantajlı olduğu kanısına varıldı.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Anestezik ilaç ve yöntemlerin kullanımı çok eski çağlarda başlamıştır. Uyutucu ve ağrı kesici olarak kullanılan ilk ilaçlar haşhaş, banotu ve adam kökü (kankuntan) gibi bitkiler olmuştur1-5.

  Anestezi tarihindeki en önemli gelişmelerden biri 1800'de Sir Humprey Davy'ın Nitröz oksidi (N2O) tesadüfen keşfiyle başlamıştır. 19. yüzyılın 2. yarısında hız kazanan gelişmelere rağmen genel anestezikler Veteriner hekimlikte 20. yüzyıla kadar uygulama alanına girememiştir3-5.

  1956'da Raventos'un keşfi olan halothan ile inhalasyon anestezisi yöntemi başlamıştır. Böylelikle entübasyon anestezisi ve çeşitli anestezi cihazlarıyla inhalasyon anestezisi teknikleri geliştirilmiştir. Bu konudaki çalışmalar halen devam etmektedir6,7,8. İnhalasyon anestezisi, uçucu (volatil) sıvı ve gaz anestezikler ya da her ikisinin karışımlarının değişik tekniklerle akciğerlerin geniş absorbsiyon yüzeyleri aracılığı ile uygulamaya yönelik bir anestezi yöntemidir1,3,6,8.

  İnhalasyon anesteziklerinin etkinliği ve dozu minimum alveoler konsantrasyon (MAC) ile ifade edilir. Bir MAC insan ya da deney hayvanlarının yarısında, bir atmosfer basıncında, ağrılı uyaranlara cevapsızlık oluşturan alveoler anestezik yoğunluğu olarak tanımlanmaktadır. MAC değerini etkileyebilecek birçok neden vardır. Örneğin inhalasyon anesteziklerinin birlikte kullanımı, additif etki oluşturur ve MAC değerini düşürür. Ayrıca hiponatremi, opioidler, barbitüratlar, benzodiazepinler, kalsiyum-kanal blokerleri, akut alkol intoksikasyonu ve gebelik de MAC değerini azaltırlar. Hipokarbi, hiperkarbi, metabolik asidoz veya alkaloz, cinsiyet, anestezi süresi, tiroid fonksiyonu ve hiperkalemi ise etkilememektedir3,4,6,8.

  Halotan, doza bağlı olarak miyokardial depresyona ve bunun sonucu olarak da kan basıncında düşmeye yol açar. Ayrıca sağ atriyal basıncı artırır. Koroner vazodilatasyon yapmasına rağmen, sistemik kan basıncındaki düşme sonucu koroner kan akımı azalır. Halotan hipotansiyona bağlı oluşan baroreseptör refleksleri ve azalmış vagal stimülasyonu baskılar. Sinoatriyal düğüm iletiminin yavaşlaması da bradikardi ve aritmiye neden olur. Endojen veya ekzojen ketakolaminler bu etkiyi arttırarak, ventriküler taşikardi ve fibrilasyona kadar giden aritmilere neden olabilir3-5,8,9.

  Halotan %15-20 oranında karaciğerde metabolize olur. Özellikle karaciğerde enzim indüksiyonu olduğunda ve hipoksik koşullarda redüktif metabolitlerinin oluşması hepatotoksisiteye yol açmaktadır3,4,9,10.

  Halotanın; indüksiyonunun hızlı ve rahat olması, solunum yolunu irrite etmemesi, bronşları genişletmesi, vazodilatasyon yapması, uyanmanın hızlı olması gibi üstünlükleri yanında; potent bir ilaç olması nedeniyle aşırı dozaj olasılığı, analjezik etkisinin olmaması, uterusta gevşeme ve postpartum kanamayı arttırma, hipotansiyon, ketakolaminlerle birlikte aritmi olasılığının artması, postoperatif titreme ve az da olsa karaciğer toksisitesi, yaşlılarda ve çok gençlerde, obez hastalarda, tekrarlanan dozlarda sarılık gibi sakıncaları vardır3,4,6,8,9. Tek başına veya diğer ilaçlarla kombine olarak verilebilir. İndüksiyon için % 2-4, idame için % 0.5-1.5 arasındaki yoğunluklarda kullanılabilir6,10.

  Desfluranla ilk klinik uygulama 1990'da Jones ve arkadaşları tarafından yapılmış, 1992'de ABD'de daha sonra da diğer Avrupa ülkelerinde kullanım alanına girmiştir2,6. Desfluran bir metil eter olup, kimyasal olarak izoflurandan farkı, alfa-etil kökündeki klor atomu yerine bir flor atomu bulunmasıdır. Bu değişiklik molekülün kanda erirliğini azaltmaktadır. Keskin kokulu ve irritan olması nedeniyle indüksiyon için uygun bir anestezik değildir. Hava yollarında irritasyona neden olarak öksürüğü veya nefes tutmayı provoke edebilir. Kullanımı için özel elektrikle ısıtılan vaporizatöre ihtiyaç vardır2,5,6.

  Desfluran doza bağlı olarak sistemik vasküler direnci, bunun sonucu olarak da ortalama kan basıncını düşürmektedir. Kardiyak debi etkilenmez veya hafif azalır. Ancak desfluran konsantrasyonunun hızla yükseltilmesi sempatik aktivasyona yol açar ve kalp atım hızı, kan basıncı da katekolamin düzeyinde geçici bir aritmi gösterir. Hepatik ve renal fonksiyonlar üzerine olumsuz etkisi yoktur. İskelet kasında gevşemeye yol açar. Çok düşük oranda metabolize olmaktadır (% 0.02). Hızlı ve rahat bir uyanma sağlar. Sinir-kas kavşağını deprese, kas gevşetici ajanları potansiyalize eder. Günümüzde henüz rutin kullanıma, özellikle uzun girişimlerde kullanımına ait yeterli veri birikimi yoktur. Diğer bir sakıncası gibi görünen yüksek maliyetin, düşük gaz akımı kullanıldığı için giderildiği ileri sürülmektedir2,6,8,9,11.

  Elektrokardiyogarfi; kalbin ritmik ve elektrik aktivitesinin grafik olarak kayıt tekniğidir. Kalp ve damar hastalıklarının tanı ve incelemesinde kullanılan objektif bir muayene yöntemi olup, kalbin ritim bozukluklarının incelenmesinde, uyarım merkezleri ve uyarım merkezleri ile uyarımın iletimine ilişkin aksaklıkların belirlenmesinde, miyokard bozukluklarının tanınmasında, kalp hypertrofileri ve kalbin göğüs boşluğu içindeki durumunun incelenmesinde, koroner damar sklerozu ve kalp kapaklarına ilişkin hastalıkların tanınmasında büyük önem taşır12-15.

  Bu çalışma, halotan ve desfluranın köpeklerde EKG üzerine etkilerini araştırmak amacı ile yapıldı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Araştırma materyalini ağırlıkları 12–25 kg arasında olan 20 adet değişik ırk ve cinsiyette köpekler oluşturdu. Denekler, çalışma öncesi önce en az bir hafta süreyle gözetim altına alındılar. Bu süre sonunda klinik olarak sağlıklı olduklarına karar verilen köpekler seçilerek çalışmada kullanıldılar. Köpekler rastgele halotan ve desfluran olmak üzere eşit sayıda iki gruba ayrılarak anesteziden 24 saat önce diyet uygulandı ancak anesteziden iki saat öncesine kadar su içmelerine izin verildi.

  Anesteziye başlanmadan önce her iki gruptaki hayvanların vücut ağırlıkları, EKG, kalp atım sayıları, solunum sayıları ve vücut ısıları alınarak değerleri kaydedildi. Anestezi süresince de her 15 dakikada bir olmak üzere bir saat boyunca bu veriler kaydedildi.

  İnhalasyon anesteziği, Narkovet II marka anestezi cihazı ile yarı kapalı metotla uygulandı. Halaton verilirken, halotan vaporizatörü ve desfluran verilirken de desfluran vaporizatörü kullanıldı.

  Her grupta 10 adet köpek kullanılarak, bu hayvanlara 1 ml/10 kg dozunda Xylazine hydrochloride (Rompun-Bayer) uygulandı. Daha sonra indüksiyon amacı ile 5 mg/kg dozunda propofol (Diprivan1%-Zeneca) intravenöz yolla yavaş bir şekilde verildi. İndüksiyondan hemen sonra endotrakeal entübasyon uygulandı. Halotan grubuna, taşıyıcı gaz olarak % 100 oksijen içinde ve 1,5 MAC (%1.2) dozunda halotan (Halothan-Hoechst) verilerek anesteziye başlandı, daha sonra 1 MAC (%0.8)'a düşürülerek spontan solunumla bir saat süreyle hayvanlar anestezide tutuldu. Desfluran grubuna ise taşıyıcı gaz olarak %100 oksijen içinde ve 1.5 MAC ( % 10.5 ) dozunda desflurane (Suprane-Baxter) verilerek anesteziye başlandı, daha sonra 1 MAC (% 7)'a düşürülerek spontan solunumla hayvanlar bir saat süreyle anestezide tutuldu.

  Klinik bulgulardan solunum sayısı ve solunum derinliği, göğüs hareketleri ve rezervuar balonun hareketlerine bakılarak 15 dakika aralıklarla, bir saat boyunca takip edildi. Solunumun çok fazla derinleştiği ve solunum sayısının azaldığı durumlarda anestezik ilacın dozu düşürüldü veya tamamen kesilerek hayvanın bir süre saf oksijen alması sağlandı.

  Hayvanların vücut ısıları anestezi öncesi ve anestezi sırasında 15 dakika aralıklarla bir saat süresince dijital bir derece ile alındı. Kalp atım sayıları steteskopla 15 dakika aralıklarla sayıldı. Anesteziye son verildikten sonra, extubasyon zamanı, derinin pensle sıkılmasına cevap süresi, başını kaldırma zamanı ve ayağa kalkma süreleri alındı. Ayağa kalkma zamanı ise hayvanların yardımsız olarak ayağa kalkması ve yürümesi değer olarak kabul edildi.

  EKG trasesi alınırken köpekler sağ tarafına yatırılarak ön ve arka bacakların kasık ve koltuk altındaki kılları traş edildi ve elektrotların uçlarına bir miktar jel sürüldükten sonra kırmızı elektrod sağ ön bacağa, sarı elektrod sol ön bacağa, yeşil elektrod sol arka bacağa gelecek şekilde yerleştirildi. Köpeklerde EKG ekstremite derivasyonları elde etmek için Vetaş marka EKG cihazı kullanılarak sırasıyla standart ekstremite derivasyonları olan I, II, III derivasyon kayıtları ile arttırılmış ekstremite derivasyonları olan aVR, aVL, aVF derivasyon kayıtları elde edildi ve 25 mm/sn kağıt hızı ile yazdırıldı. Bu işleme 15 dakika aralıklarla olmak üzere bir saat süresince devam edildi. Elde edilen elektrokardiyografik traseler, okumaya uygunluğu, ritmin durumu, varsa aritmilerin özellikleri, frekansın normal, hızlı veya yavaş oluşu yönünden değerlendirildi. İstatiksel değerlendirmede varyans analizi ölçüm zamanları arasındaki farklılığın belirlenmesinde Duncan çoklu karşılaştırma testi SPSS paket programı kullanılarak yapıldı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Propofol ile yapılan indüksiyonun oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştiği ancak indüksiyon sırasında bazı hayvanlarda solunumun deprese olduğu görüldü. Bu olgular solunum depresyonu geçtikten sonra entübe edildiler.

  Solunum sayısı; Halotan grubunda anestezi öncesi ile anestezi sırası 15.30. 45. ve 60. dakikalar arasında istatiksel olarak anlamlı bulunurken (P<0.05). Anestezi sırası 30.45. ve 60. dakilarda ise benzerdi (P>0.05). Desfluran grubunda ise anestezi öncesi ile anestezi sırası 15. 30. 45. ve 60. dakikalar arası istatistiksel olarak anlamlı bulundu (P<0.05). Anestezi sırası 15.ve 30. dakikalar ile 45. ve 60. dakikalar kendi arasında istatistiksel olarak benzer (P>0.05) olarak tespit edilmiştir (Tablo 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Anestezi öncesi ve sırasında gruplara ait bazı klinik parametreler

  Vücut ısısı; halotan grubunda anestezi öncesi ile anestezi sırasında bütün değerler ile anlamlı (P< 0.05) 45. ve 60. dakikalarda ise benzer (P>0.05) çıkmıştır. Desfluran grubunda ise anestezi öncesi ile anestezi sırası bütün dakikalarda anlamlı (P< 0.05) bulunurken 30. 45. ve 60. dakikalar kendi aralarında istatistiksel olarak önemsiz (P>0.05) bulunmuştur (Tablo 1).

  Kalp atım sayısı, halotan grubunda, Anestezi öncesi ile Anestezi sırasındaki tüm zamanlarda istatistiksel olarak önemli(P< 0.05) bulunurken Anestezi sırası 30. ile 60.dakikalar ve 45. ile 60. dakikalar kendi aralarında benzer (P>0.05) bulunmuştur. Desfluran grubunda Anestezi öncesi ile Anestezi sırasındaki tüm değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı(P< 0.05) fark varken anestezi sırasında 15. 30. 45. ve 60. dakikalarda alınan değerler kendi aralarında benzer (P>0.05) bulunmuştur (Tablo 1).

  Ekstübasyon zamanı, derinin pensle sıkılmasına + cevap zamanı, başını ilk hareket ettirme zamanı ve ayağa kalkma zamanına ait değerler Tablo 2 verilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Halotan ve Desfluran gruplarının uyanma dönemlerine ait verileri

  Halotan uygulanmadan önce köpeklerin alınan kalp grafiklerinde aşırı heyecanlanmaya bağlı taşikardi oluştuğu gözlendi (Şekil 1). Halotan uygulanan köpeklerin EKG bulgularında genel olarak (8 köpekte) sinus bradikardisinin şekillendiği görüldü (Şekil 2). Yine halotan uygulanan 3 ve 4 nolu köpeklerde sinus bradikardisinin yanı sıra sinüs aritmisinin oluştuğu tespit edildi. Desfluran uygulanmadan önce alınan kalp grafiklerinde aşırı heyecanlanmaya bağlı taşikardi oluştuğu görüldü. Desfluran uygulanan köpeklerin EKG bulgularında ise, 9 köpekte sinus bradikardisinin şekillendiği tespit edildi. Desfluran uygulanan bir köpekte (no=9) ise atriyo-ventriküler tam kalp blokajı şekillendi (Şekil 3). Ancak bu düzensizlikler kısa sürede kendiliğinden düzeldi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: İnhalasyon anestezisi uygulanmadan önce, köpeklerde çekilen kalp grafiğinde şekillenen taşikardi örneği


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Halotan ve Desfluran uygulanan köpeklerde genel olarak görülen sinus bradikardisi örneği


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 3: Desfluran uygulanan 9 nolu köpekde görülen atriyo-ventriküler tam kalp blokajı

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Araştırmada, propofol ile yapılan indüksiyonun oldukça hızlı şekillendiği, bazı köpeklerde solunum sayısının hızla azaldığı ve hatta bazı hayvanlarda solunumu deprese ettiği görüldü. Araştırıcılar tarafından da propofolun solunum depresyonu yaptığı kabul edilmektedir3,16-18. Propofolün anestezi indüksiyonundaki dozu normalde 10 mg/kg olduğu halde, anestezi protokolümüzde yer alan diğer anestezik maddelerin de etkileri göz önüne alınarak, doz 5 mg/kg a düşürülerek bu miktarda solunumu deprese etmemesi için 30 saniye gibi bir sürede yavaş olarak intravenöz olarak verildi. Bu doz iyi bir anestezi indüksiyonu için yeterli oldu ve entübasyonu problemsiz olarak gerçekleştirmek için yeterli derinlikte bir anestezi sağladı. Yine de solunum depresyonu şekillenenler solunum depresyonu geçtikten sonra entübe edildiler. Gerek halotan gerekse desfluran gruplarında inhalasyon anesteziklerinin anesteziye giriş sürecinde herhangi bir yan etkisi gözlenmedi. Özellikle desfluranın yan etkileri arasında sayılan öksürük ya da nefesi tutma gibi yan etkiler gözlenmedi19-21.

  Her iki inhalasyon anesteziğinin başlangıç dozu yüksek tutulmuş, beşinci dakikadan sonra anestezik maddenin dozu bir miktar azaltılmıştır. Halotanın başlangıç dozu 1,5 MAC iken idame dozu 1 MAC'a Desfluranın başlangıç dozu 1.5 MAC iken, idame dozu 1 MAC'a düşürüldü. Anestezik madde miktarındaki bu değişimin EKG ve klinik parametreler üzerine olumsuz etkisi gözlenmedi. Hem Halothan hem de Desfluran anestezisinden uyanma sırasında anormal bir durumla karşılaşılmadı. Anesteziden uyanan köpeklerde kısa sürede toparlanma meydana geldi. Kusma, kalp aritmisi ve solunum yetmezliği gibi yan etkiler görülmedi. Desfluran grubunda anesteziden çıkma Halotana göre daha kısa sürede gerçekleşti. Desfluranda ayağa kalkma zamanı anestezik maddenin kesilmesinden itibaren ortalama 14 dakika iken Halotanda 25 dakika olarak kaydedildi. Elde edilen bu sonuçlar, daha önce yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlarla paralellik göstermektedir11,19-23.

  Vücut ısısında her iki grupta da anestezi öncesi değerlere göre anestezi sırasında 15. dakikadan itibaren düşüş şekillendi fakat bu düşüş istatiksel olarak anlamlı değildi (P>0.05).

  Çalışmada, kalp atım sayılarında da 5. dakikadan 45. dakikaya kadar bir azalma şekillendiği görüldü. Halotan ile yapılan çalışmalarda halotanın miyokardı doza bağlı olarak deprese ettiği sonuçta sistolik basınçta daha fazla olmak üzere sistolik, diastolik ve ortalama basınçlarda düşmeye neden olduğu ifade edilmektedir22-26. Desfluran uygulanan köpeklerde de uygulamaya başlandıktan sonra kalp atım sayısında bir düşüşün şekillendiği ve bu düşüşün halotan ile aynı oranda olduğu görüldü (P>0.05). Daha önceki araştırmalarda da Desfluranın doza bağlı olarak sistemik vasküler direnci ve bunun sonucu olarak da ortalama kan basıncını düşürdüğü bildirilmektedir7,11,20,22,27.

  Sunulan çalışmada her iki anestezik maddenin solunum sayısını belirgin oranda azalttığı görüldü. Halotan ile daha önce yapılan çalışmalarda halotanın solunumu deprese ettiği tespit edilmiştir. Her iki anestezik maddenin solunum sayısında aynı oranda azalma yaptığı gözlemlendi (P>0.05). Bazı yazarlar tarafından yapılan çalışmalarda da Halotan ve Desfuranın solunum sistemi üzerine etkilerinin aynı olduğu ifade edilmektedir22,24,25,27.

  Kardiyak aritmiler, genel anestezi prosüdürü sırasında çok yaygın olarak ortaya çıkabilmektedir28. Oluşan bu aritmiler, basitçe kalbin oskültasyonu ya da femoral nabzın palpasyonu ile değerlendirilmekle birlikte, ritm bozukluğunun kesin tanısını koymak ve uygun sağaltımı belirlemek amacıyla elektrokardiyografik inceleme yapılması zorunludur. Bu nedenle anestezi uygulanacak bütün hastalarda monitörizasyon parametreleri içerisinde EKG'nin de yer alması oldukça önemlidir. Belirtilen literatürler doğrultusunda bu çalışmada da tüm olgular EKG monitörizasyonuyla kardiyak ritm bozuklukları yönünden değerlendirilmeye alınmıştır. Kuşkusuz, EKG kalpteki aktiviteyi ölçer ve mevcut aritmileri identifiye etmeye yarar. Monitörizasyon parametrelerinin çok geniş kapsamlı olması nedeniyle bu çalışmada konu sadece anestezi esnasında kardiyak aritmiler varsa bunun tanısı yönünde olmuştur.

  Bazı araştırıcılar halotanın vagal stimülasyonu etkisiyle EKG hızının dakikada 40 atıma kadar düşebileceğini bildirmektedirler. Bu düşüş atropin ile mutlaka düzeltilmelidir. Sempatik etkisiyle CO2 retensiyonu da varsa ventriküler ekstrasistollar ortaya çıkar. Normokapni ile halotan yoğunluğunun azalması yani anestezinin cerrahi stimülasyon oluşturmayacak dereceye getirilmesi ventriküler ekstrasistollerin kaybına yol açabilir. Halotan indüksiyonundan sonra uygulanan entübasyon, ventriküler disritmilere de neden olabilmektedir4,13,25,26.

  Anesteziye alınmadan önce alınan kalp grafiklerinde her iki gruptaki köpeklerde aşırı heyecanlanmaya bağlı taşikardi oluştuğu gözlendi (Şekil 1). Bu gruptaki köpeklerin kalp grafiklerinde heyecanlanmaya bağlı taşikardi dışında kalple ilgili problemlerinin olmadığı tespit edildi. Halotan ve desfluran uygulanan köpeklerin EKG bulgularında genel olarak sinus bradikardisi (Şekil 2) şekillendiği görüldü. Halotan grubunda 3 ve 4 nolu köpeklerde sinus bradikardisinin yanı sıra sinus aritmisinin oluştuğu tespit edildi. Sinuzal bradikardide kalp vuruşları düzenli, yavaş ve dakikada 60-70 kadardır. Bu dönemde EKG'de diastolik TP aralığında uzama görülür. Uyarımlar SA düğümünden çıkarlar ve kompleksleri tamamen normaldir. Halotan ve desfluran grubundaki hayvanların EKG'lerine bakıldığında da yukarıda saydığımız özelliklerin belirgin bir şekilde mevcut olduğu görülmektedir.

  Desfluran uygulanan 9 nolu köpekte ise atriyo ventriküler tam kalp blokajı şekillendi (Şekil 3). Atriyo-ventriküler blok atriyumla ventriküler arasındaki iletimin gecikmesiyle ortaya çıkan bloklardır. Genel olarak P dalgasından sonra QRS kompleksinin bulunmamasıyla karakterizedir. Bu gibi bloklarda nabız sürekli yavaş olup, dakikada 30-40 kadardır. 9 nolu vakada anestezi öncesi nabız sayısı 88 iken anestezinin 30. dakikasında nabzın 40 /dak. olduğu görülmektedir.

  Her iki inhalasyon anesteziğinin klinik değerler ve EKG verileri üzerine olan etkileri karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak önemli farklılık oluşturmadıkları ve etkilerinin normal fizyolojik sınırlar içinde kaldığı, bu nedenle hem halotan hem de desfluran grubunda gerek anestezi sırasında gerekse anesteziden uyanma sırasında anestezinin komplikasyonlarından olan ürinasyon, defekasyon, kusma gibi yan etkiler meydana gelmediği görüldü. Bu sonuçlar, daha önce bu anesteziklerle yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlarla paralellik göstermektedir20. Desfluran anestezisinden uyanma daha hızlı ve rahat olmaktadır. Ancak uzun girişimlerde kullanımına ait yeterli veri birikimi yoktur.

  Sonuç olarak, yapılan çalışmada elde edilen verilere dayanarak her iki inhalasyon anesteziğinin aralarında EKG verileri bakımından büyük bir fark olmadığı, genel olarak hem halotan ve hem de desfluran anestezisinden sonra köpeklerde yaygın olarak görülebilen aritmi formunun sinus bradikardisi olduğu görüldü. Sadece desfluran verilen bir köpekte atriyo-ventriküler tam kalp blokajının şekillendiği belirlendi. Bu durum herhangi bir müdahale yapmadan kısa sürede kendiliğinden düzeldi. Böylece, her iki inhalasyon anesteziğinin küçük hayvanlarda rahatlıkla kullanılabileceği kanısına varıldı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Anteplioğlu H, Temizer M. Anesteziyoloji. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. 1968.

  2) Charles S. Analgesia and anaesthesia in Malta a Historical Review. Journal of Euromed Pharmacy. Issue 4. 2004.

  3) Koç B, Sarıtaş K. Veteriner Anesteziyoloji ve Reanimasyon. Ankara: Medipres Matbaacılık Ltd. Şti. 2004.

  4) Korfalı G, Özcan B, Gören S. Anestezide Temel Konular. Birinci baskı, İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri. 2003.

  5) Perk CE, Gülanber GE. Anesteziyoloji ve Reanimasyon. İstanbul: Teknik Yayınları. Ders Notları. 1999.

  6) Haskins SC, Farver TB, Patz JD. Xylazine and Xylazine-Ketamine in Dogs. Am J vet. Res. 1986; 47:636-641.

  7) Muir WW. Anesthesia for Dog and Cats with Cardiovasküler Disease-part I. Compendium. 1998; 20:78-87.

  8) Topal A. Veteriner Anestezi. İstanbul: Nobel ve Güneş Tıp kitapevi. 2005.

  9) Süzer Ö. Genel Anestezikler Ders Notları. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji A.B.D.İstanbul. 2006.

  10) Hayat A, Bulut S. Köpeklerde Halotan ve sevofluran'nın Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Değerler ile Anesteziden uyanma üzerine etkilerinin karşılaştırılması. Vet. Bil. Dergisi. 2003; 19 (3,4):49–54.

  11) Clarke KW, Alibhai K, Lee YH, Hammond RA. Cardiopulmonary Effects of Desflurane İn The Dog During Spontaneous and Artificial Ventilation. Res. Vet. Sci. 1996; 61(1):82-6.

  12) Bakırel U, Gönül R. Karnivor ve Ev Hayvanları İç Hastalıkları Ders Notları. İstanbul: 2000.

  13) Kocabaş S, Eriş O, Aksu H, Akdeniz F, Rejiyonal Anestezide Propofol Sedasyonunun Hemodinamik, Solunumsal ve Kognitif İşlevlere Etkisi. Ege Tıp Dergisi. 2001; 40:111-117(2).

  14) Smith FWK, Hadlock DJ. Elektrokardiyografi. İn: Manual of Canine and Feline Cardiology. 2nd ed.( Miller M S, Tilley LP eds.).. W.B. Saunders. Philedelphia, 1995:

  15) Uçak D. Elektrokardiyografi. 4. baskı. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım. 1997.

  16) Gönül R, Kaymaz AK. Sağlıklı Kangal Köpeklerinde Elektrokardiyografik Ölçümlerin Değerlendirilmesi. Türk J. Vet. Anim. Sci. 2002; 26. 511–515.

  17) İmren HY, Şahal M. Veteriner İç Hastalıkları. 2. Baskı. Ankara: Feryal Matbaacılık. 1991.

  18) Kürşat H. Propofol Enjeksiyonun Ağrısının Giderilmesinde İ.V tramodal Ön Uygulamasının etkinliği. Ağrı Dergisi. 2000; 12(2). 43–47.

  19) Bilgin TE, Atıcı Ş, Cinel I, ve ark. Desfluran Anestezisinde postoperatif Bulantı-Kusma ve Nitröz Oksitin Rolü. MEÜ Tıp Fak Derg. 2004; 5(2): 105-112.

  20) Young C J, Apfelbaum JL. İnhalational Anesthetics: Desflurane and Sevoflurane. Journal of Clinical Anesthesia. 1995; 7(7):564-77.

  21) Paulo SP, James NBM, Jorge LO. Cardiovasculer Effects of Desflurane Following Acuta Hemorrhage in Dogs. Journal of Veterinary emergency and critical care. 2003; 13(1). 7-12.

  22) Ilkıw JE, Pascoe PJ, Haskins SC, Patz DP. Cardiovascular and Respiratory Effects of Propofol Administration in Hypovolamik Dogs. Am. J. Vet. Res. 1992; 53(12):2323-2327.

  23) Pagel PS, Kampine JP, Schmeling WT, Warltier D.C. Comparison of the Systemic and Coronary Hemodynamic Actions of Desflurane, Isoflurane, Halotane and Enflurane in the Chronically İnstrumented Dog. Anesthesiology. 1996; 74: 539-551.

  24) Başoğlu A. Veteriner Kardiyoloji. Konya: Çağrı Basın Yayın Organizasyon. 1992.

  25) Canpolat İ, Bulut S. Köpeklerde Yeni Bir İnhalasyon Anesteziği olan İsoflurane ile Halothane'nin karşılaştırılması. Doktora Tezi, Elazığ: Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1992

  26) Day TK, Muir WW. Effects of Halothane, Enflurane and Isoflurane on Supraventricular and Ventricular Rate in Dogs With Complete Artrioventricular Blok. Veterinary Surgery. 1994; 23(3):206-212.

  27) Hall L. Wright's Veterinary Anaesthsia Analgesia. Seventh Edition. Balliere Tindall. London. 1971..

  28) Alkan İ, Şındak N, Aslan L, Kılıçalp D. Köpeklerde Tiletamin-Zolazepam-Xylazin Kombinasyonunun EKG üzerine etkileri. Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 1998; 9(1-2): 66-68.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]