[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 035-037
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Üzerine Televizyon Düşmesi Sonucu Meydana Gelen Çocuk Ölümleri: Olgu Sunumu
Abdurrahim TÜRKOĞLU, Mehmet TOKDEMİR, Burhan YAPRAK, Turgay BÖRK, Ferhat Turgut TUNÇEZ, Mustafa ŞEN
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Televizyon düşmesi, otopsi, ev kazaları, çocuk ölümleri, Falling television, autopsy, home accidents, child deaths
Özet
Ev kazaları bir konutun içinde veya ona ait çevrede meydana gelen kazalardır. Özellikle okul öncesi dönem çocuklarının daha çok maruz kaldığı ev kazaları, önemli bir toplum sağlığı problemidir. Ev kazaları arasında çoğunlukla künt kafa travması oluşturarak ölüme neden olan televizyon kazaları önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada Elazığ'da 2009-2010 yıllarında üzerine televizyon düşmesi sonucu ölen ve Fırat Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından otopsisi yapılan dört olgu değerlendirildi. En küçüğü 15 aylık en büyüğü 36 aylık olan dört erkek olgunun tamamında ortak ölüm nedeni olarak kubbe, kaide kemiği kırığı ve beyin kanaması olduğu tespit edildi. Okul öncesi dönemdeki ev kazalarının azaltılması veya önlenebilmesi için ebeveynlerin ev kazalarının nedenleri, ev kazalarından korunma yolları konusunda eğitilmesi ve ev ortamının kazalar açısından daha güvenli hale getirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Ev kazaları; bir konutun içinde veya ona ait çevrede meydana gelen kazalardır1. Özellikle okul öncesi dönemi çocuklarının daha çok maruz kaldığı ev kazaları önemli bir halk sağlığı problemidir2. Çünkü bir toplumun gelişmesi, o toplumdaki çocukların sağlıklı olması ile mümkündür. Ev kazaları çoğunlukla çocukların tehlikelerin bilincinde olmamaları, öğrenme ve araştırma merakı, görme alanının yeterince gelişmemiş olması gibi nedenlerle meydana gelmektedir3. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün 2001 yılı verilerine göre 1-4 yaş grubu çocuk ölüm nedenleri arasında dördüncü sırada yer alan kazaların tipleri ve sıklıkları çocukların yaşlarına göre farklılık göstermektedir4.

  Bu çalışmadaki dört olguda; çoğunlukla künt kafa travması oluşturarak çocuk ölümlerine yol açan televizyon düşmesi kazalarının ev kazaları arasında önemli bir yer tuttuğunun gösterilmesi amaçlanmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Olgu 1: Üzerine televizyon düşmesi nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakıma alınan 15 aylık erkek çocuğun üç gün sonra öldüğü bildirildi. Adli olgu olması üzerine yapılan harici muayenesinde sağ fontalde kaş üzerinde 2 cm lik sütüre kesi, sol oksipitalde yumuşak doku şişliği olduğu görüldü. Beyin BT'de sol oksipital kondilden oksipital kemik ortasına oblik uzanan lineer nondeplase fraktür olduğu tespit edildi. Otopside; sol oksipital kemikten sol orta kafa çukuruna doğru uzanan 10 cm uzunluğunda lineer fraktür olduğu görüldü. Bu lineer fraktür boyunca epidural mesafede ve orta kafa çukurunda 0.5 cm'lik kalınlık oluşturmuş 10x7 cm boyutlarında epidural hematom saptandı. Beyin tabanında pons, medulla oblangata ve serebellum alt yüzlerinde yaygın kalınlık oluşturmuş subaraknoid kanama olduğu görüldü.

  Olgu 2: Üzerine televizyon düşmesi nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakıma alınan 30 aylık erkek çocuğun üç gün sonra öldüğü bildirildi. Adli olgu olan cesedin yapılan harici muayenesinde sağ gözünde periorbital ödem ve ekimoz olduğu, her iki oksipital bölgesinde ekimoz ve ödem olduğu görüldü. Beyin BT de subaraknoid kanama ve pnömosefali sol parietal kemikten temporal kemik mastoid segmentine uzanan, sol oksipital kemikte, sağ temporal kemikten oksipital kemiğe uzanan deplase, sfenoid süperior duvarında nondeplase lineer fraktürler olduğu tespit edildi. Adli otopside; sol oksipital bölgede 1 cm kalınlık oluşturmuş epidural hematom tespit edildi. Durameter kaldırıldığında sol oksipital yüzde 5.5x2x1 cm, mezensefalon posteriorunda 1.5x1x1 cm, sol serebellum alt yüzde 3x2x0.5 cm ve sağ serebellum alt yüzde 2x1x0.3 cm boyutlarında kontüzyonlar ile sol parietooksipitalde sıvama tarzında subaraknoid kanama görüldü (Şekil 1- 2).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Olgu 2 temporoparietal kemikte lineer kırık


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Olgu 2 sol parietooksipitalde sıvama tarzda subaraknoid kanama

  Olgu 3: Üzerine televizyon düşmesi nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakıma alınan 18 aylık erkek çocuğun bir gün sonra öldüğü bildirildi. Adli ölü muayenesinde sol alın bölgesi saçlı deri sınırında 1,5x0,5 cm'lik ve burun uç kısmında 0.3x0.3 cm'lik abrazyonlar, sol alında 6x3.5 cm'lik ekimoz görüldü. Beyin BT de pnömosefali, sağ temporal kemik düzeyinde lineer fraktür olduğu tespit edildi. Adli otopside; beyin sapı ve beyincik alt yüzünde 6x5.5 cm boyutlarında 0,7 cm kalınlık oluşturmuş subdural hematom olduğu görüldü. Beyinde belirgin ödem ve yaygın sıvama tarzında subaraknoid kanama olduğu, yapılan kesitlerde serebellum sağ alt yüzde 4x3.5x0.9 cm boyutlarında kontüzyon ile sağ lateral ve 4.ventrikülde hematom bulunduğu belirlendi.

  Olgu 4: Üzerine televizyon düşmesi sonucu hastaneye getirilen üç yaşındaki erkek çocuğun acil serviste tedavi sırasında öldüğü bildirildi. Adli olgu olması üzerine ihbar edilen olgunun yapılan harici muayenesinde; sol göz çevresinde ödem ve ekimoz olduğu görüldü. Beyin BT de sağ oksipitalden dorsum sella düzeyine kadar uzanan non deplase fraktür hattı, ventriküle açılım gösteren subaraknoid kanama olduğu tespit edildi. Otopside; skalp altında yaygın hematom, bilateral parietooksipital bölgede sıvaşık tarzda subdural hematom, sağ temporoparietalde sıvama tarzda subaraknoid kanama ve beyin ödemi olduğu görüldü. Sağ serebellum alt yüzünde 5x2.5x1 cm boyutlarında kontüzyon olduğu görüldü (Şekil 3).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 3: Olgu 4 scalp altında yoğun hematom

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Ülkemizde çocuk ölümleri içinde dördüncü sırada yer alan kazaların önemli bir kısmını ev kazaları oluşturmaktadır3. Ev koşullarının diğer etkenlerden bağımsız olarak çocukların sağlığı açısından önemli bir risk oluşturduğu yapılan bir çalışmayla ortaya konmuştur5. Avrupa'da bulunan altı ülkenin toplam verilerine göre, çocukluk yaş grubunda ev kaza sıklığı 44.9/1000 oranında olduğu belirtilmiştir6. Yapılan diğer çalışmalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde 56-57/1000 oranında7,8, İtalya'da ise 35/1000 oranında olduğu görülmüştür9. İngiltere'de 15 yaş altında bir milyon çocuğun ev kazası nedeniyle acil servislere getirildiği, yılda 150 çocuğun ev kazası sonucu yaşamını yitirdiği bildirilmektedir8. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir araştırmaya göre de son beş yılda 120 bin çocuk ev kazası sonucu hastaneye getirilmiş ve 2000 çocuk hayatını kaybetmiştir10. Çocukların bulma ve öğrenme konularında meraklı olmaları ve özdenetim yeteneklerinin az olması nedeniyle meydana gelen ev kazaları daha çok bebekler ve okul öncesi çağdaki çocuklarda görülmektedir2.

  Pakiş ve ark.11 2001-2005 yılları arasında yaptığı çalışmada kaza orjinli, üzerine herhangi bir cisim düşmesi sonucu ölen olgu sayısı 27'dir. Olgular yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde en yüksek oranda 1- 4 yaş grubu olgular görülmektedir. Bu çalışmada dört olgunun benzer şekilde 1-4 yaş aralığında olduğu görülmüştür. Işık ve ark'nın yapmış olduğu bir çalışmada; bebeklik döneminde cinsiyet farkı olmaksızın, ebeveynlerin çocuklarına gösterdiği dikkat ve travma risk faktörleri eşit düzeyde iken, yaş büyüdükçe erkek çocukların kızlara göre daha agresif ve hareketli olması, oyunlarının daha sert ve fiziksel güce dayalı olmasından dolayı erkek çocuklarının ev kazalarına daha yatkın olduğundan bahsedilmektedir. Ancak olgularımız göz önüne alındığında erkek çocukların bebeklik döneminde de ev kazalarında ön planda olduğu görülmektedir12. Pakiş ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada üzerine düşen nesne açısından en sık altı olgu ile üzerine yatak düşmesi, ikinci sıklıkta ise beş olgu ile üzerine televizyon düşmesi sonucu ölüm olduğu, ayrıca künt kafa travması sonucu meydana gelen ölümlerin genel beden travmasından sonra 2. sırada olduğu bildirilmiştir11. Bu çalışmada ise incelediğimiz dört olguda da ortak ölüm nedeni künt kafa travmasına bağlı olarak kubbe ve kaide kemiği kırığı ile subaraknoid kanama olduğu tespit edilmiştir.

  Sonuç olarak, toplumun temelini oluşturan çocukların sağlığının korunması öncelikle onların güvenliğinin sağlanması ile olacaktır. Bu bağlamda ev kazalarının önlenmesi için; ev kazalarının nedenleri ve korunma yolları konusunda ailelerin eğitilmesi ve ev ortamının kazalar açısından daha güvenli hale getirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Turan T, Dündar AS, Yorgancı M, Yıldırım M. 0-6 yaş grubu çocuklarda ev kazalarının önlenmesi. Ulusal Travma Acil Cerrahi Dergisi 2010; 16: 552-557.

  2) Schmertmann M, Williamson A, Black D. Stable Age Pattern Supports Role of Development in Unintentional Childhood Poisoning. Inj Prev 2008; 14: 30-33.

  3) Altuntaş M, Kaya M, Demir Ş, Oyman G, Metecan A, Rastgel H, Öngel K. 0-14 yaş arası çocuklarda önlenebilir nitelikteki kazaların belirlenmesi ve ilişkili tedbirlerin alınması. Smyrna Tıp Dergisi 2013; 1: 28-33.

  4) TC Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü İstatistik Yıllığı, DİE yayınları, Ankara 2000.

  5) Kanaizumi S, Shibata M, Miyazaki Y, Nakashita T, Sakou K, Hoshino Y et al. Frequency and prevention of childhood domestic injury according to age. Nippon Koshu Eisei Zasshi 2009; 56: 251-259.

  6) Phelan KJ, Khoury J, Xu Y, et al. A randomized controlled trial of home injury hazard reduction: The home injury study. Arch Pediatr Adolesc Med 2011; 165: 339-345.

  7) Runyan C, Bangdiwala S, Linzer M, Sacks J, Butts J. Risk factors for fatal residential fires. N Engl J Med 1992; 327: 859-63.

  8) Chini F, Farchi S, Giorgi Rossi P, et al. Road and home accident injuries of infants and adolescents in the lazio region. Result of an integrated survellance system. Epidemiol Prev 2006; 30: 255-262.

  9) Larsen CP, Pless IB. Risk-factors for injury in a 3-year old birth cohort. Am J Dis Child 1988; 142: 1052-1057.

  10) Anonim. “Çocuk yaralanmaları”. http://www.hthayat.com/ cocuklu-hayat/ cocuk/ ev kazalari/ haber/1012783-evkazalarinda cocuklarin-hayatini-kurtaran-formuller.25.11.2013.

  11) Pakiş I, Karapirli M, Yaycı N. Üzerine kaza ile cisim düşmesine bağlı çocuk ölümleri. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2010; 2: 81-84.

  12) Işık HS, Gökyar A, Yıldız Ö, Bostancı U, Özdemir C. Çocukluk çağı kafa travmaları, 851 olgunun retrospektif değerlendirilmesi: Epidemiyolojik bir çalışma. Ulusal Travma Acil Cerrahi Dergisi 2011; 17: 166-172.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]