[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 101-104
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Brusellar ve Tüberküloz Spondilodiskitli Olgularda Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
Serpil AĞLAMIŞ, Zülkif BOZGEYİK
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Brusellozis, tüberkülozis, spondilodiskitis, MRG

Amaç: Bu retrospektif çalışmanın amacı brusella ve tüberküloz spondilodiskitte magnetik rezonans görüntüleme (MRG) bulgularını tartışmak ve karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya klinik, labaratuvar ve MRG bulgularına göre 11 brusellar ve 7 tüberküloz spondilodiskit olgu dahil edildi. 1.5 Tesla MRG cihazı ile elde edilmiş yağ baskılı ve baskısız T1 ve T2 ağırlıklı, Short Tau Inversion Recovery (STIR) ve T1 ağırlıklı kontrastlı sekanslar her bir olgu için ayrı ayrı değerlendirildi. Tüm olgularda vertebra korpusları, disk, paravertebral yumuşak dokular ve epidural mesafeler tutulum yönünden değerlendirildi.

Bulgular: İntervertebral disk tutulumu tüm olgularda izlendi. Multi fokal tutulum 1 brusellozlu ve 5 tbc li olguda mevcuttu. Paraspinal yumuşak doku tutulumu tüm tüberkülozlu olgularda ve 7 brusellozlu olguda mevcuttu. Epidural mesafeye uzanım 6 brusellozlu ve 6 tüberkülozlu olguda izlendi. Kemik erozyonu tüberkülozlu olguların tamamında ve brusellozlu 5 olguda izlendi. Paravertebral abse formasyonu 6 tüberkülozlu ve 2 brusellozlu olguda izlendi.

Sonuç: Multifokal tutulum, ileri derecede vertebral destrüksiyon yanısıra büyük boyutlu paravertebral abse formasyonunun olması brusellar spondilodiskitten çok tüberküloza bağlı spondilodiskiti desteklemektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]