[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 105-109
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Majör Depresif Hastalarda Kısa ve Uzun Dönem İlaç Tedavisinin Etkinliği ile Nesfatin-1, Grelin ve Nitrik Oksit Seviyesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Sermin ALGÜL1, Bilge KARA2, Oğuz ÖZÇELİK1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Harput Devlet Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Nesfatin-1, nitrik oksit, depresyon, grelin

Amaç: Majör Depresif Bozukluk (MDB) yaşam kalitesini azaltan önemli bir mental hastalıktır. Bu hastalığın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde görülme sıklığı gittikçe artmaktadır. Bu çalışmada MDB ve hormonal değişimler arasında olabilecek ilişkiyi anlayabilmek için, nesfatin-1, nitrik oksit ve grelin düzeylerini 9 aylık tedavi öncesi ve sonrası araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya toplamda 60 kişi (30 MDB hasta 39.8±2 yıl, 64.9±1.8 kg; 30 sağlıklı kontrol 36.6±3 yıl, 70.6±2.3 kg) katılmıştır. Açlık venöz kan örnekleri bazal, 3. ay ve 9. ayda olmak üzere 3 defa alınmıştır. Serum nesfatin-1, total grelin ve nitrik oksit düzeyleri ELISA yöntemi ile ölçülmüştür.

Bulgular: MDB hastalarında bazal nesfatin-1 seviyesi (73.4±1.3 ng/mL) kontrol grubundan (13.5±3.2 ng/mL) anlamlı olarak yüksek bulundu (P=0.001). Bununla birlikte çalışmanın 3. ayında 37.6±4.3 ng/mL (P=0.001) ve 9. ayında 22.3±3.5 ng/mL nesfatin-1 seviyesi anlamlı olarak azaldı (P=0.001). MDB hastalarının bazal nitrik oksit (NO) seviyesi (2.7±0.6 nmol/L) kontrol grubundan anlamlı olarak düşük bulundu (6.5±0.4 nmol/L) (P=0.001). NO seviyesi ilk 3. ayda 3.5±0.7 nmol/L ye (P=0.04) ve 9. ayda ise 4.1±0.9 nmol/L ye artış gösterdi (P=0.04). MDB hastalarının bazal grelin seviyesi (44.5±3.7 pg/mL) kontrole göre anlamlı düşük bulundu (310.3±35.6 pg/mL) (P=0.001), fakat 3. ay ve 9. aylarda grelin seviyesinde anlamlı değişiklik gözlenmedi.

Sonuç: Bazalde, yüksek nesfatin-1 ve düşük NO seviyeleri ve tedavi ile nesfatin-1 deki anlamlı azalma ve NO deki anlamlı yükselme tedavi sonrası hastaların durumlarının değerlendirilmesinde yardımcı olabilecektir. MDB ve nesfatin-1 ve NO arasındaki ilişkinin anlaşılabilmesi için ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]